„Pilne zawiadomienie! Do wiadomości obywateli! Ze względu na stan wojenny mężczyźni – obywatele Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat nie zostaną wypuszczeni z naszego kraju” – czytamy w oświadczeniu, opublikowanym na Facebooku.

„Proszę nie wywołać paniki i nie próbować na własną rękę przekraczać granicy!” - dodał przedstawiciel Państwowej Służby Celnej Ukrainy.

Z informacji, jakie podał w czwartek Urząd do spraw Cudzoziemców, Ukraińcy mogą wjeżdżać do Polski w ramach ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego. Wówczas ich legalny pobyt w Polsce trwa do 90 dni. Podstawą do przekroczenia polskiej granicy może być także wiza krajowa lub wiza Schengen wydana przez polski konsulat. Wtedy czas legalnego pobytu w Polsce wynika z treści tej wizy. Po upływie tego okresu cudzoziemiec może przebywać w Polsce przez kolejne 90 dni pod warunkiem jednak, że ma paszport biometryczny. Jeśli ma wizę z oznaczeniem D lub C wydaną przez inne państwo Schengen lub dokument pobytowy wydany przez inne państwo Schengen, to jego legalny pobyt w Polsce trwa do 90 dni. Jest też możliwe przekroczenie granicy na podstawie zgody komendanta Straży Granicznej. Wtedy legalny pobyt trwa do 15 dni.


Czytaj więcej

Mobilizacja na Ukrainie to ubytek pracowników w Polsce

Co ważne, cudzoziemcy mogą przedłużyć swój legalny pobyt w Polsce, składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały.