Raport UN Global Compact Network Poland „Jakość powietrza w Polsce – stan obecny i propozycje działań naprawczych" podsumowuje dotychczasowe działania w monitorowaniu jakości powietrza w Polsce i zjawiska smogu w miastach, z uwzględnieniem norm WHO. Wyniki pomiarów stężenia zanieczyszczeń wskazują na systematyczną poprawę jakości powietrza w całym kraju. Dotyczy to zwłaszcza pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Nadal jednak na znacznych obszarach Polski przekraczany jest dopuszczalny poziom benzo(a)pirenu stanowiącego spore zagrożenie.

Barierą w poprawie stanu powietrza są koszty wymiany pieców i kotłów, termomodernizacji budynków i budowy domowych instalacji OZE. Problemem jest też zarządzanie wymianą źródeł energii, inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł ciepła, edukacja i kontrole przestrzegania przepisów, m.in. uchwał antysmogowych.

W ramach programu „Czyste powietrze" od września 2018 r. do 10 grudnia 2021 złożono ok. 368 tys. wniosków o dotację i podpisano 290 tys. umów na dofinansowanie łącznie kwotą 4,8 mld zł wymiany 315 tys.źródeł ciepła, co zaspokoiło zaledwie 10 proc. potrzeb.