Na­wet o 19,5 proc., do 6,61 zł, dro­ża­ły ak­cje Ra­fa­ko w reakcji na in­for­ma­cję, że firma za­war­ła ugo­dę ze spół­ka­mi z gru­py Al­stom. Po­ro­zu­mie­nie za­kła­da m.in., że Al­stom za­pła­ci Ra­fa­ko 43,5 mln eu­ro (po­nad 180 mln zł), co wy­czer­pie wza­jem­ne rosz­cze­nia firm zwią­za­ne z pro­jek­ta­mi Karls­ru­he, West­fal­len i Beł­cha­tów. Spół­ki wy­co­fa­ją po­zwy i wnio­ski o ar­bi­traż zło­żo­ne w tych spo­rach. Pol­ska fir­ma zo­bo­wią­za­ła się też do zle­ce­nia Al­sto­mo­wi czę­ści prac przy­słu­gu­ją­cych jej w ra­mach war­tej 9,4 mld zł net­to umo­wy na bu­do­wę dwóch nowych blo­ków w Elek­trow­ni Opo­le. Wa­run­kiem wej­ścia ugo­dy w ży­cie jest m. in. za­war­cie przez PGE, kon­sor­cjum od­po­wie­dzial­ne za in­we­sty­cję i Al­stom umo­wy okre­śla­ją­cej za­sa­dy współ­pra­cy i za­kres zle­co­nych ostat­niej fir­mie prac oraz za­war­cie umo­wy pod­wy­ko­naw­czej).

Krzysztof Pa­do z DM BDM oce­nia, że re­ak­cja in­we­sto­rów jest po­zy­tyw­na, gdyż wy­ne­go­cjo­wa­ne przez Ra­fa­ko od­szko­do­wa­nie sta­no­wi znacz­ną część je­go ka­pi­ta­li­za­cji. – Nie roz­wią­zu­je to jed­nak do koń­ca pro­ble­mów fir­my, któ­ra ma wy­so­kie za­dłu­że­nie w PKO BP. Py­ta­niem po­zo­sta­je też, czy po­stę­po­wa­nie upa­dło­ścio­we PBG za­koń­czy się ukła­dem. W ra­zie li­kwi­da­cji tej fir­my, prze­ję­ciem Ra­fa­ko za­in­te­re­so­wa­ny mógł­by być Al­stom – mó­wi. – War­to też pa­mię­tać, że Ra­fa­ko du­żą część kon­trak­tu w Opo­lu od­da­je do re­ali­za­cji in­nym fir­mom. Py­ta­nie, ja­ka część mar­ży mu po­zo­sta­nie – do­da­je.     —ako