Kernel naruszył zasady rynku kapitałowego - uznał Komitet ds. Ładu Korporacyjnego

Notowana na GPW spółka Kernel Holding naruszyła zasadę 4.13 kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, uznał właśnie działający przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie niezależny Komitet ds. Ładu Korporacyjnego.

Publikacja: 26.01.2024 12:47

Kernel naruszył zasady rynku kapitałowego - uznał Komitet ds. Ładu Korporacyjnego

Foto: materiały prasowe

Kernel Holding to spółka prawa luksemburskiego, na giełdzie w Warszawie jest obecna od 2007 r. Prowadzi na ogromną skalę produkcję zboża w Ukrainie.

Problematyczne zejście z parkietu

Problemy Kernela zaczęły się od decyzji o zejściu z warszawskiego parkietu. Najpierw spółka zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zgody na wycofanie akcji z obrotu giełdowego, następnie przeprowadziła emisję dużej liczby akcji do kwalifikowanych inwestorów, z wyłączeniem prawa poboru, co doprowadziło do tego, że ogromną większość głosów na walnym zgromadzeniu, bez odkupywania udziałów od innych akcjonariuszy, uzyskał jeden główny akcjonariusz — spółka Namsen.

Czytaj więcej

Alumetal, STS, Ciech. Kto jeszcze planuje opuszczenie giełdy

Problematyczna emisja akcji

Jak informuje GPW, zgodnie z zasadą 4.13 DPSN emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru może być podjęta przez spółkę giełdową jedynie na zasadzie wyjątku i tylko w przypadku wystąpienia łącznie przesłanek wskazanych w tej zasadzie. Tym razem te przesłanki nie wystąpiły, dlatego po zapoznaniu się z okolicznościami tej emisji, opublikowanymi dokumentami oraz wyjaśnieniami przekazanymi przez Spółkę, Komitet ds. Ładu Korporacyjnego stwierdził naruszenie przez Kernel Holding S.A. zasady 4.13 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Zgodnie z tą zasadą, emisja z wyłączeniem prawa poboru i przyznaniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji wybranym podmiotom jest dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy istnieje racjonalna, uzasadniona gospodarczo i pilna potrzeba pozyskania kapitału, wybór inwestorów nastąpi według obiektywnych kryteriów, a cena akcji nowej emisji będzie rynkowa lub rynkowy będzie sposób jej ustalenia. Te warunki muszą być zrealizowane łącznie, podkreślają eksperci GPW.

Tymczasem w przypadku emisji z 21 sierpnia 2023 r. cena emisyjna jednej akcji Kernel Holding S.A. w wysokości 0,2777 USD (1,15 zł) była znacznie niższa od kursu akcji spółki (w sierpniu po ok 14 zł). Dodatkowo, ten kurs i tak drastycznie spadł wcześniej w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Co więcej, warunki emisji akcji określone przez spółkę spowodowały, że duża liczba akcjonariuszy spółki nie mogła wziąć w niej udziału – pisze komitet w swojej opinii.

Czytaj więcej

Ukraiński Kernel może się pożegnać z GPW

Skutki problematycznej emisji akcji

Komitet uznał, że Kernel Holding naruszył zasadę 4.13, co w połączeniu z odmiennymi deklaracjami składanymi przez spółkę – spowodowało, że spółka naruszyła fundamentalne reguły, na jakich zbudowany jest rynek kapitałowy. Zachowanie spółki godziło w zaufanie akcjonariuszy i pozostałych uczestników rynku - Komitet podkreśla, że zasada 4.13 jest jedną z kluczowych zasad DPSN, ze względu na potencjalne negatywne skutki jej nieprzestrzegania z punktu widzenia ochrony interesów akcjonariuszy, którzy poprzez mechanizm wyłączenia prawa poboru lub inne szczególne warunki emisji zostali pozbawieni możliwości objęcia akcji.

Kernel naruszył tym samym, w ocenie Komitetu, pryncypia relacji pomiędzy akcjonariuszami w spółce publicznej, w tym prawo wszystkich akcjonariuszy do równego traktowania, zanegował istotę spółki publicznej jako wspólnoty interesów poszczególnych grup jej właścicieli, w tym akcjonariuszy mniejszościowych i akcjonariuszy finansowych.

Giełda
Wiemy, które spółki najlepiej komunikują się z rynkiem
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Giełda
2500 pkt staje się celem za wysokim dla WIG20
Giełda
Byki próbują zmazać wczorajszą plamę rynkową
Giełda
Szalejący KGHM utrzymuje WIG20 nad kreską
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Giełda
Poprawa na Wall Street mała, ale stabilna