Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 26 lipca 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.350.2019.2.SR) rozstrzygnął kwestię opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania zakupionego nowego taboru autobusowego w formie aportu oraz prawa do odliczenia całego podatku naliczonego od zakupionego taboru. Wniosek w omawianej sprawie złożył powiat, będący czynnym podatnikiem VAT. Powiat miał zamiar dokonać zakupu nowych środków transportu publicznego w postaci 10 autobusów, z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, które będą eksploatowane przez spółkę z o.o. świadczącą usługi transportu publicznego.

Czytaj też:

Odliczenie VAT od zakupu autobusów dla spółek

Zasady odliczania VAT przez gminy

Powiat jest założycielem i większościowym udziałowcem ww. spółki, której podstawowym celem i przedmiotem działania jest wykonywanie zadania własnego powiatu w zakresie transportu zbiorowego (67 proc. działalności spółki). W takich okolicznościach powiat zwrócił się z zapytaniem, czy przekazanie zakupionego nowego taboru autobusowego w formie aportu do spółki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie powiatu oraz czy będzie istniała możliwość odliczenia całego podatku naliczonego od zakupionego taboru autobusowego.

Zdaniem powiatu, przekazanie zakupionego nowego taboru autobusowego w formie aportu powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie powiatu i nie powinno korzystać ze zwolnienia z VAT. Ponadto, powiat wskazał, że powinien mieć prawo odliczenia całego podatku naliczonego od zakupionego taboru autobusowego.

W uzasadnieniu powiat wskazał, że transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Dodatkowo zaznaczono, że podmiotem wnoszącym aport jest podatnik podatku od towarów i usług, ponieważ przyjmuje się, że jednostki samorządu terytorialnego powinny być uznawane za podatników podatku od towarów i usług w zakresie czynności cywilnoprawnych, nawet gdy dotyczą one ich zadań własnych. Ponadto, podkreślono, że nabyty nowy tabor autobusowy wykorzystany będzie wyłącznie do czynności opodatkowanej, tj. wniesiony aportem do spółki.

Podkreślono, że to powiat poniesie ciężar ekonomiczny wydatków (w tym podatku naliczonego) na realizację zakupu środków transportu publicznego, które w ramach realizacji spoczywających na nim zadań komunalnych generują jednocześnie podatek należny w postaci aportu. Ponadto, zaznaczono, że działanie z zamiarem wykonywania przez powiat w oparciu o nabyte pojazdy czynności opodatkowanych podatkiem nie ulega wątpliwości. Dodatkowo zauważono, że powiat wnosząc aport nie będzie działał w charakterze organu władzy publicznej realizującego zadania publiczne.

Dyrektor KIS w świetle obowiązującego stanu prawnego uznał, że stanowisko powiatu jest prawidłowe i w uzasadnieniu potwierdził jego stanowisko.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Stanowisko zaprezentowane przez dyrektora KIS w omawianej interpretacji jest moim zdaniem słuszne. Kluczowe jest w tym przypadku założenie, że powiat dokonując zakupu taboru autobusowego ma zamiar wnieść je aportem do spółki, w której posiada udziały. Aport środków trwałych jest dostawą towarów dokonywaną przez powiat jako podatnika VAT, a zatem podlegać będzie opodatkowaniu według 23 proc. stawki VAT. Tym samym powiatowi powinno przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od inwestycji w nowe autobusy. Sytuacja byłaby bardziej skomplikowana pod kątem VAT, gdyby w momencie dokonania zakupu autobusów nie było jednoznacznie określone ich przeznaczenie do aportu. Wówczas mogłaby się pojawić konieczność zastosowania prewspółczynnika do odliczenia podatku naliczonego, a następnie w momencie aportu należałoby dokonać odpowiedniej korekty odliczenia. Powodowałoby to problemy z rozliczeniem funduszy unijnych. Natomiast w stanie faktycznym opisanym w interpretacji VAT nie powinien stanowić kosztu kwalifikowalnego projektu z uwagi na pełne prawo do jego odliczenia przez powiat.