Od startu w Polsce funduszy europejskich do 31 lipca 2016 r. złożono 302,4 tys. wniosków poprawnych pod względem formalnym na całkowitą kwotę dofinansowania ze środków unijnych i krajowych 616 mld zł.

Dwa osobne konkursy o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2010–2014 ogłosił Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W pierwszym, dla małych i średnich przedsiębiorców, należało zgłaszać projekty o wartości nieprzekraczającej 1 mln zł. W drugim, dla dużych przedsiębiorców, o wartości przekraczającej 1 mln zł.

Najczęstsze błędy

Wniosek jednego z uczestników konkursu okazał się niepoprawny i został z tego powodu odrzucony. Projekt o wartości poniżej 1 mln zł został bowiem zgłoszony do konkursu, w którym obowiązywał limit powyżej 1 mln zł.

– Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie z RPOWP to m.in. różna suma kontrolna wersji papierowej i elektronicznej wniosku, niewystarczające i niespójne informacje we wniosku o dofinansowanie oraz w studium wykonalności, nierzetelna analiza finansowa, a nawet brak daty, podpisu czy pieczątki – wylicza Barbara Likowska-Matys, główny specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Przedsiębiorca, którego wniosek konkursowy został odrzucony, uważał jednak, że za błędne zakwalifikowanie do innego konkursu odpowiada domniemana awaria systemu komputerowego. Twierdził, że to w jej wyniku wniosek został przekierowany do niewłaściwego konkursu.

Protest odrzucono. Komisja odwoławcza zwróciła uwagę, że informacje o ogłoszeniu dwóch konkursów były trzykrotnie zamieszczane w internecie oraz w regulaminie poszczególnych konkursów. Beneficjent nie zgłaszał awarii generatora. Z generatora nie można zresztą przekierować wniosku do innego konkursu, a w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie w menu jest przez cały czas wyświetlana informacja o rodzaju danego konkursu. Nie można więc mówić o pomyłce. Wnioskodawca miał obowiązek sprawdzenia danych we wniosku, w tym, czy jest on składany w odpowiednim konkursie. Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu obie strony powtórzyły swoje argumenty.

Nie było pomyłki

Sąd podzielił stanowisko Zarządu Województwa Wielkopolskiego i oddalił skargę. Zwrócił uwagę, że wnioskodawca nie zgłaszał awarii systemu, z którego zresztą korzystają uczestnicy wszystkich konkursów, ogłaszanych w ramach WRPO. System został tak skonfigurowany, że nie ma możliwości automatycznego przekierowywania wniosku z jednego konkursu do drugiego. Nie można więc mówić o pomyłce. Nieprawidłowe zgłoszenie nie mogło być potraktowane jako brak formalny, który można skorygować.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Nie jest więc prawdą, że to pomyłka „jednej cyfry" spowodowała odrzucenie wniosku.

– Beneficjenci powinni dokładniej czytać ogłoszenia o konkursach, ich regulaminy i załączniki, sprawdzać nabory wniosków. Są też instrukcja i wytyczne, które wydatki można uznać w projekcie za nadające się do dofinansowania – mówi Ada Twarowska z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu.

W latach 2014–2020 ma być w Polsce wdrażanych sześć programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju, oraz 16 programów regionalnych, zarządzanych przez urzędy marszałkowskie. Podmioty, które zamierzają się starać o unijne pieniądze, muszą jednak pamiętać, że w konkursach obowiązują ścisłe rygory formalne, a błędnego wniosku nie da się poprawić. Od tego zależy, czy dostaną oni pieniądze.

sygnatura akt: III SA/Po 342/16

Opinia

Agnieszka Kraińska, radca prawny z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Ustawa wdrożeniowa dotycząca perspektywy finansowej 2014–2020 zobowiązuje właściwe instytucje do przeprowadzania wyboru projektów w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny. Obowiązek takiego postępowania przez organy państwa wynika z konstytucyjnej zasady państwa prawnego.

Należy pamiętać, że po negatywnej ocenie projektu procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z innymi wnioskodawcami, zanim więc odwołanie zostanie rozstrzygnięte, wyczerpią się środki przeznaczone na dofinansowanie. Ponieważ wsparcie powinny otrzymywać najlepsze projekty, organy konkursowe nie mogą dopuszczać się błędów prowadzących do utraty przez takie projekty szans na uzyskanie finansowania.