Zwalczanie bezrobocia, biedy i dbanie o tzw. włączenie społeczne to jeden z trzech priorytetów zapisanych w nowej strategii UE na lata 2010 – 2020. Wyraźne podkreślenie tych problemów to nowość w porównaniu ze strategią lizbońską. Komisja Europejska nie mogła ich jednak pominąć – wskutek kryzysu w 2009 r. bez pracy pozostawały w Europie 23 mln osób, czyli 10 proc. aktywnej zawodowo populacji.

Bruksela chce to zmienić – w roku 2020 poziom zatrudnienia sięgnąć ma 75 proc. (dziś wynosi 69 proc.). Co znamienne, wskaźnik obliczany będzie dla osób w wieku od 20 do 64 lat, choć Eurostat bierze pod uwagę populację od 15. roku życia.

Strategia przewiduje też zmniejszenie skali ubóstwa. Komisja chciała, by za dziesięć lat liczba osób nim zagrożonych była mniejsza o 20 milionów. Zapis ten złagodziła Rada Europejska, która w swoich wnioskach wspomniała jedynie o potrzebie „redukowania ubóstwa”.

[wyimek]75 procent wynieść ma wskaźnik zatrudnienia w UE w 2020 r. wśród osób w wieku 20 – 64 lata[/wyimek]

Jak Bruksela zamierza osiągnąć założone cele? Służyć temu będą dwie z siedmiu zapisanych w Europie 2020 inicjatyw przewodnich. Pierwsza – „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – przewiduje wprowadzenie na poziomie unijnym modelu flexicurity, czyli takich przekształceń rynku pracy, by był on elastyczny, a jednocześnie zapewniał wysoki poziom zatrudnienia i bezpieczeństwo dochodowe. Druga z inicjatyw – „Europejski program walki z ubóstwem” – służyć ma poprawie świadomości praw osób wykluczonych społecznie. Unia stworzyć ma platformę wymiany najlepszych praktyk, państwa członkowskie – zadbać o powszechność ubezpieczenia społecznego.

Analitycy Centrum fur Europaische Politik, monitorujący jakość prawa UE, mają poważne wątpliwości zarówno do strategii jako całości (opisaliśmy je w „Rz” przed dwoma tygodniami), jak i priorytetu dotyczącego gospodarki opartej na włączeniu społecznym. Ich zdaniem nie istnieją żadne ponadnarodowe czynniki, które uzasadniałyby koordynowanie polityki zatrudnienia i zwalczania ubóstwa na poziomie UE.

Specjaliści z CEP krytykują również niektóre sposoby realizacji dwóch pozostałych priorytetów strategii – dotyczących inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (więcej o nich w kolejnych tekstach cyklu). Są przekonani, że Unia powinna ograniczyć swą aktywność tylko do tych obszarów, w których międzynarodowa współpraca da wymierne rezultaty.

Mimo tej krytyki na zmiany w strategii nie ma co liczyć. Rada Europejska ma ją przyjąć w czerwcu.

[ramka][b]www

Autopromocja
Panel dyskusyjny "Ach te magazyny"

Silniki boomu pracują pełną parą - rynek będzie rósł z uwagi na dalszy rozwój logistyki i e-commerce

OGLĄDAJ RELACJĘ

Pełna wersja analizy dostępna jest na stronie Fundacji FOR[/b]

[link=http://www.for.org.pl]www.for.org.pl[/link][/ramka]

[ramka]

[b]Piotr Stolarczyk - ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju[/b]

Propozycje działań w obszarze rynku pracy przypominają stwierdzenia z nieudanej strategii lizbońskiej; ponadto nie zawarto analizy przyczyn jej fiaska. Zatrudnienie jest jedyną szansą trwałego zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Obecnie wyznaczono mniej ambitny cel – stopę zatrudnienia 75 proc., ale w grupie wiekowej 20 – 64 lata (w SL 70 proc. w grupie 15 – 64 lata); w USA wyniosła ona 75 proc. już w 2008 r. Bezrobocie wśród osób 15 – 19 lat w wielu krajach przekracza 20 proc., dlatego pomoc w zdobywaniu pierwszego doświadczenia zawodowego jest szczególnie ważna dla późniejszego płynnego wejścia na rynek pracy. Model flexicurity nie jest remedium na problemy wszystkich krajów, ale powinien być traktowany jako drogowskaz do uelastycznienia rynków pracy. [/ramka]