– informacje o wydatkach na działalność badawczo-rozwojową (B+R);

– liczbę zatrudnionych w działalności B+R w przeliczeniu na pełne etaty;

– strukturę wydatków na działalność B+R (w podziale na prace własne firmy, nabycie wyników prac B+R od przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, wyższych uczelni i innych jednostek badawczo-rozwojowych);

– strukturę finansowania działalności B+R (w podziale na środki własne przedsiębiorstwa, środki budżetowe oraz unijne);

– zadaliśmy także pięć pytań jakościowych (odpowiedzi tak/nie), dotyczących: sprzedanych licencji, uzyskanych patentów, funkcjonowania wyodrębnionego działu B+R oraz opracowania produktu, który nie ma odpowiednika za granicą (poszukujemy innowacyjności, która mogłaby mieć skalę międzynarodową).

Przy sporządzaniu zestawienia posłużyliśmy się syntetycznym wskaźnikiem o maksymalnej wartości sześciu punktów. Liczbę punktów dla każdej z firm ustalono następująco:

– za udział wydatków na działalności B+R w stosunku do przychodów firmy można było uzyskać do dwóch punktów (najlepsza firma w tej kategorii mogła automatycznie uzyskać dwa punkty);

– za wartość wydatków na działalność badawczo-rozwojową, stosunek zatrudnionych w działalności B+R do ogółu zatrudnionych oraz stosunek wartości prac B+R zrealizowanych w firmie do przychodów ogółem można było uzyskać do trzech punktów (najlepsza firma w każdej kategorii dostała automatycznie jeden punkt);

– za każdą pozytywną odpowiedź na pięć pytań jakościowych firma dostała jedną piątą punktu – w sumie można było uzyskać jeden punkt.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

[ramka][srodtytul]Definicja działalności B+R[/srodtytul]

[b]Działalność badawczo-rozwojowa [/b]

to systematyczne prowadzenie prac, których celem jest poszerzenie zasobów wiedzy. Obejmują badania podstawowe i stosowane oraz prace rozwojowe. Badania podstawowe są to prace teoretyczne i eksperymentalne podejmowane dla zdobycia wiedzy, nieukierunkowane na uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych.

[b]Badania stosowane[/b]

są to prace podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne. Polegają na poszukiwaniu zastosowań dla wyników badań podstawowych bądź na poszukiwaniu nowych rozwiązań dla z góry założonych celów.

[b]Prace rozwojowe[/b]

(konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doświadczalne) polegają na zastosowaniu istniejącej już wiedzy w opracowaniu nowych produkcji lub ulepszaniu istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów czy usług, łącznie z przygotowaniem i badaniem prototypów i instalacji pilotażowych.[/ramka]

—de