Sektor miał w czerwcu prawie 320 mln zł zysku netto w porównaniu do 140 mln zł straty rok temu. Wtedy była ona spowodowana wielkimi odpisami kredytowymi, które wyniosły 2,2 mld zł, teraz zaś tylko 620 mln zł (powodem dużych odpisów rok temu były rezerwy na pandemię). Bankom w czerwcu bieżącego roku udało się wypracować dodatni wynik pomimo wielkich rezerw na hipoteki frankowe (tylko cztery banki z GPW zawiązały je w wysokości około 1,5 mld zł). Dla porównania w maju i kwietniu, gdy wyniki sektora nie były obciążone rezerwami frankowymi, zysk netto wyniósł odpowiednio 1,7 mld zł i 1,5 mld zł.

Przychody, podobnie jak w poprzednich miesiącach, zachowywały się odmiennie. Wynik odsetkowy wyniósł 3,67 mld zł, o 5 proc. mniej niż rok temu, co jest efektem cięcia stóp procentowych. Rezultat z odsetek jest jednak nieco niższy niż w maju (po uwzględnieniu dni kalendarzowych wynik jest niemal taki sam). Z kolei wciąż dobrze radzi sobie wynik z opłat i prowizji – w czerwcu wyniósł 1,49 mld zł, o 24 proc. więcej niż rok temu. Okazał się też wyższy o 10 proc. od rezultatu z maja. Całkowite przychody operacyjne netto wyniosły 5,68 mld zł, o 2 proc. mniej niż rok temu.

Dla porównania koszty działania banków (bez amortyzacji) urosły i to o 6 proc., do 2,79 mld zł. Koszty pracownicze zwiększyły się o 10 proc., ogólnego zarządu zaś o 1 proc. Wydatki operacyjne były o 4 proc. wyższe niż w maju. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 780 mln zł w porównaniu do 79 mln zł straty rok temu.

Po całym I półroczu sektor bankowy w Polsce ma łącznie 6,14 mld zł zysku, o 87 proc. więcej niż rok temu. Znowu kluczowy wpływ na tak istotną poprawę – mimo spadku wyniku z odsetek – miały odpisy kredytowe. Wynik z odsetek po sześciu miesiącach wynosi 21,9 mld zł, o 11 proc. mniej niż rok temu. Wynik z opłat i prowizji wzrósł o 17 proc., do 8,26 mld zł. Przychody z dywidend dzięki uwolnieniu dywidend od ubezpieczycieli urosły o 63 proc., do 1,15 mld zł.

Łącznie przychody operacyjne po półroczu – ze względu na słabość wyniku z odsetek stanowiącego około 70 proc. z nich – to 34,2 mld zł, co oznacza spadek o 1 proc. rok do roku. W tym czasie koszty działania zmalały o 3 proc., do 17,7 mld zł (to efekt m.in. istotnego zmniejszenia składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Wydatki pracownicze urosły o 1 proc., do 8,89 mld zł, ogólnego zarządu zmalały o 6 proc., do 8,77 mld zł (tu wliczane są składki na BFG).

Kluczowe były niższe niż rok temu odpisy – wyniosły 3,44 mld zł i były o 54 proc. mniejsze niż rok temu (skutek mniejszych rezerw na pandemię). Rezerwy frankowe, ujmowane w większości w pozycji zatytułowanej „rezerwy", wyniosły 1,77 mld zł, o ponad połowę więcej niż rok temu. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 8,97 mld zł, co oznacza wzrost o 67 proc.