NSA: za pranie pieniędzy można „stracić” polskie obywatelstwo

Osoba, której nadano polskie obywatelstwo, może „stracić” je za popełnienie przestępstwa prania pieniędzy – wynika z piątkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie pomoże wtedy argument, że skazany ma w naszym kraju rodzinę i robi tu karierę.

Publikacja: 07.06.2024 14:13

NSA: za pranie pieniędzy można „stracić” polskie obywatelstwo

Foto: PAP/Leszek Szymański

NSA oddalił w piątek skargę mężczyzny, któremu wojewoda nadał pierwotnie polskie obywatelstwo, ale później – na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego – wznowił postępowanie i obywatelstwa tego mu odmówił. Dlaczego? Otrzymał bowiem od sądu odpis prawomocnego wyroku skazującego samego zainteresowanego na karę więzienia w postępowaniu karnym związanym z praniem pieniędzy. Cudzoziemiec popełnił je, zanim zaczął ubiegać się o pozostanie w Polsce na stałe i został skazany na ponad dwa lata pozbawienia wolności.

Czytaj więcej

Coraz trudniej dostać polskie obywatelstwo

Pranie pieniędzy i utrata polskiego obywatelstwa? Nie trzeba skazania, żeby „stracić” obywatelstwo 

Mężczyzna odwołał się do ministra spraw wewnętrznych, ale ten podtrzymał decyzję odmowną. On również uznał, że nieznane wcześniej okoliczności miały niebagatelny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Fakt popełnienia przestępstwa i skazania kwalifikuje bowiem ubiegającego się jako osobę, która stwarza zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zatem pozytywne rozpatrzenie jego wniosku byłoby sprzeczne z ustawą o obywatelstwie polskim.

Minister wyjaśnił, że ustawa ta nie precyzuje co prawda, jak dokładnie powinno rozumieć się te pojęcia, jednak przyjmuje się, że narusza je działanie sprzeczne z powszechnie obowiązującymi normami prawa. Bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu zagraża bowiem fakt popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa lub wykroczenia, zaś postępowanie nie musi zakończyć się wydaniem wyroku skazującego. Jest to bowiem „wystarczający” wyraz braku poszanowania norm ustalających porządek prawny na terytorium państwa.

Uzasadniając swoją decyzję minister doprecyzował, że w interesie społecznym i interesie Polski leży, aby nie było żadnych wątpliwości, iż ubiegający się o obywatelstwo będą przestrzegali porządku prawnego i nie zagrożą poczuciu bezpieczeństwa innych.

Przypomniał przy tym, że konstytucja co prawda gwarantuje trwałość obywatelstwa – co oznacza, że nie można go utracić, a jedynie samemu można się go zrzec – ale kodeks postępowania administracyjnego przewiduje w podobnych sytuacjach możliwość zastosowania trybów nadzwyczajnych. Doprecyzował, że uchylenie decyzji o nadaniu obywatelstwa jest jednak niemożliwe, jeśli to dopiero po jej wydaniu człowiek podejmie działania zagrażające bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu.

Czytaj więcej

Kryptowaluty jako narzędzie prania brudnych pieniędzy

„Utrata” obywatelstwa. Zagrożeniem dla kraju są postawy i zachowania sprzeczne z normami

Argument o trwałości obywatelstwa w złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skardze podnosił sam zainteresowany. Wskazał też, że nikt nie wyjaśnił, w jaki sposób rzekomo miałby zagrażać państwu i przypomniał, że wymierzona mu wcześniej kara oscylowała wokół dolnej granicy przewidzianej za czyn sankcji.

Mężczyzna powołał się na fakt, że w Polsce ułożył sobie życie: ma żonę i dzieci, a także stabilne zatrudnienie oraz możliwość rozwijania kariery zawodowej. W jego mniemaniu utrzymanie w mocy decyzji odmownej będzie naruszało przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantującej mu prawo do życia rodzinnego i prywatnego.

WSA spojrzał jednak za sprawę podobnie jak organy administracyjne i również stwierdził, że wydanie prawomocnego wyroku nie jest konieczne, by „pozbawić” kogoś obywatelstwa. W myśl regulującej te kwestie ustawy za zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego mogą zostać uznane wszelkie postawy cudzoziemca i jego sposoby zachowania, kolidujące z porządkiem prawnym Polski. Wojewódzki sąd nie uznał argumentacji, jakoby mężczyzna pozbawiony został ochrony praw już nabytych, bo obywatelstwa nie nabył zgodnie z prawem.

Pranie pieniędzy wystarczająco poważne do „utraty” obywatelstwa

Ostatecznie sprawa znalazła swój finał przed NSA. Pełnomocniczka mężczyzny podtrzymała argumenty swojego klienta i powołała się na orzecznictwo sądów, które potwierdzać miały, że popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa nie może automatycznie dyskwalifikować człowieka jako potencjalnego obywatela naszego kraju. Powtórzyła również, że w polskim ustawodawstwie obowiązuje zasada domniemania niewinności – zaś niewinnym jest ten, kto nie został skazany prawomocnym wyrokiem.

Oddalając skargę mężczyzny, NSA częściowo podzielił argumenty obu stron sporu. Przyznał, że o ile popełnienie „dowolnego” przestępstwa nie może co prawda przesądzać o tym, że nadanie obywatelstwa będzie stwarzało zagrożenie, o tyle w przypadku tego związanego z praniem pieniędzy taka obawa jest jak najbardziej uzasadniona.

Sąd nie przychylił się też do argumentu dotyczącego konieczności ochrony rodziny. Przypomniał, że cudzoziemiec może starać się o wydanie zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych. I dodał, że w momencie popełnienia przestępstwa miał już dziecko, więc ryzyko, że w przyszłości będzie miał też problemy prawne, podjął świadomie.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt: II OSK 2096/21

Czytaj więcej

Kosztowne pranie brudnych pieniędzy

NSA oddalił w piątek skargę mężczyzny, któremu wojewoda nadał pierwotnie polskie obywatelstwo, ale później – na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego – wznowił postępowanie i obywatelstwa tego mu odmówił. Dlaczego? Otrzymał bowiem od sądu odpis prawomocnego wyroku skazującego samego zainteresowanego na karę więzienia w postępowaniu karnym związanym z praniem pieniędzy. Cudzoziemiec popełnił je, zanim zaczął ubiegać się o pozostanie w Polsce na stałe i został skazany na ponad dwa lata pozbawienia wolności.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja