Zarząd Bogdanki wnioskuje, by z zysku za 2014 r. 102 mln zł popłynęło na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, a pozostałe 170,9 mln zł na kapitał zapasowy. Wcześniej rekomendował, by 102 mln zł, czyli po 3 zł na akcję, przeznaczone było bezpośrednio na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Pierwotna rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki. Natomiast rada nie podjęła uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania nowego wniosku.

- Decyzja o zmianie rekomendacji wynika z coraz trudniejszej sytuacji rynkowej, związanej z dalszą znaczną presją cenową wynikającą z nadpodaży węgla na rynku polskim i agresywną polityką cenową ze strony dotowanej przez rząd Kompanii Węglowej. Skutkiem powyższych czynników jest zagrożenie ograniczania wolumenów sprzedaży do odbiorców spółki w 2015 r. i w dalszej perspektywie czasowej – wyjaśnia zarząd Bogdanki.

Tłumaczy też, że utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego spółce. Jednocześnie zarząd za zgodą rady nadzorczej może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015, uwzględniając środki z kapitału rezerwowego, po dokonaniu oceny warunków panujących na rynku i sytuacji spółki. Zarząd podejmie decyzję co do wypłaty zaliczki, jak i jej wysokości do 30 listopada 2015 roku.

Jednocześnie władze spółki obniżyły plan produkcyjny na ten rok, który sięgał 9,3 – 9,5 mln ton. - Powyższa sytuacja powoduje konieczność aktualizacji założeń sprzedażowych, a co za tym idzie również założeń produkcyjnych na 2015 r. i przyjęcie ich na poziomie 8,5 mln ton – informuje zarząd.

Zapewnia też, że spółka prowadzi działania mające na celu łagodzenie skutków związanych z ograniczonymi możliwościami sprzedażowymi. Zarząd zdecydował o wdrożeniu programu restrukturyzacji obejmującego m.in. optymalizację planu produkcyjnego, znaczącą redukcję stałego poziomu zatrudnienia i usług outsourcingowych, utrzymanie kosztów jednostkowych na obecnym poziomie oraz redukcję planu inwestycyjnego do poziomu niezbędnego z punktu widzenia zachowania ciągłości działalności spółki. W związku z wdrożeniem planu restrukturyzacji, nakłady inwestycyjne na 2015 r. przewidziane są na poziomie ok. 440 mln zł dla spółki i 460 mln zł dla całej grupy kapitałowej. Jednocześnie prowadzone są działania sprzedażowe mające na celu pozyskanie dodatkowych odbiorców węgla.