Pozostała część niepodzielonego zysku netto w wysokości ponad 135 mln zł ma zasilić kapitał zapasowy. Rekomendowana dywidenda w wysokości 1 zł, przy aktualnej cenie akcji, implikuje niespełna 1-proc. stopę dywidendy.

Zarząd podkreśla również, że podlegający podziałowi zysk netto za 2021 r. w wysokości ponad 240 mln zł, został skorygowany o ujemną wartość niepodzielonego wyniku finansowego za 2020 r. w wysokości 4 179 037 zł, powstałą w wyniku dokonania korekty kalkulacji aktywa na podatek odroczony na dzień 31 grudnia 2020 r., do łącznej kwoty 235 934 031,92 zł, która to kwota odpowiada łącznej wartości wyniku finansowego podlegającego podziałowi za 2021 r.

Zarząd wnioskuje o wyznaczenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na 5 lipca 2022 r., a wypłacona miałaby zostać 12 lipca 2022 r. Po zaopiniowaniu wniosku przez radę nadzorczą ostateczną decyzję o podziale zysku i wypłacie dywidendy podejmie walne zgromadzenie.

Przychody grupy w 2021 r. wyniosły 888 mln zł, do czego w głównej mierze przyczyniła się sprzedaż „Cyberpunka 2077” (miał premierę w grudniu 2020 r.). Skonsolidowany zysk netto wyniósł 209 mln zł. Wiosną tego roku spółka podkreślała swoją dobrą pozycję płynnościową. Część inwestorów liczyła więc na dywidendę, choć opinie czy spółka ją rzeczywiście wypłaci były podzielone.

- Pomimo wypłaty najwyższej w naszej historii dywidendy w wysokości ponad 500 mln zł i realizacji dalszych prac nad wydanymi i nowymi grami, na koniec ubiegłego roku stan naszych rezerw finansowych w postaci gotówki, lokat i obligacji skarbowych wzrósł o blisko 280 mln zł - tak komentował w kwietniu 2022 r. wyniki za 2021 r. Piotr Nielubowicz, wiceprezes CD Projektu.