Główny Urząd Statystyczny podsumował sytuację polskiej gospodarki morskiej w 2021 r.

W portach praca wre

Okazuje się, że obroty ładunkowe w portach morskich sięgnęły 96,7 mln ton i były o 9,2 proc. wyższe niż w 2020 r. Największy udział w obrotach ogólnokrajowych miał Gdańsk – 46,6 proc. Dalej były Gdynia – 23,5 proc., Świnoujście – 17,8 proc., Szczecin – 10,2 proc., Police – 1,4 proc. Na pozostałe porty przypadło 0,5 proc. udziałów w obrotach ładunkowych. W ich strukturze największy udział miały ładunki masowe ciekłe – 30,9 proc. (w tym ropa naftowa i produkty z ropy naftowej 25,6 proc.), masowe suche – 29,5 proc. (w tym węgiel i koks – 8,8 proc.) oraz ładunki w kontenerach dużych – 23,9 proc. W 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost obrotów ładunków masowych ciekłych (o 33,1 proc.), ładunków tocznych (o 14,7 proc.) oraz kontenerów dużych (o 6,7 proc.), spadek natomiast – obrotów ładunków masowych suchych (o 6,2 proc.) i pozostałych ładunków drobnicowych (o 2,6 proc.).

Krajowy obrót morski wyniósł 4,1 mln ton (o 47,1 proc. więcej niż w roku poprzednim) i stanowił 4,2 proc. obrotów ogółem. W międzynarodowym obrocie morskim przeładowano łącznie 92,6 mln ton ładunków (95,8 proc. obrotów ogółem), czyli o 8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Obrót ładunkami tranzytowymi wyniósł 14,4 mln ton i zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 14,7 proc. Najwięcej ładunków tranzytowych przeładowano w porcie Gdańsk (80,4 proc.), następnie w portach: Szczecin, Świnoujście, Gdynia. Nie odnotowano towarowego ruchu tranzytowego przez morski port w Elblągu.

W portach morskich podróż na statkach rozpoczęło lub zakończyło ponad 2,3 mln pasażerów, o 21,6 proc. więcej niż w 2020 r. W ruchu krajowym przewieziono 552 tys. osób (wzrost o 23,8 proc.), a w ruchu międzynarodowym – blisko 1,8 mln osób (76,2 proc.). Krajem, do którego wypłynęło lub z którego przypłynęło do polskich portów morskich najwięcej pasażerów była Szwecja. Jej udział w międzynarodowym ruchu pasażerów wyniósł 95,3 proc.

Do polskich portów w 2021 r. zawinęło 19,5 tys. statków (wobec 17,6 tys. jednostek w 2020 r.) o pojemności brutto (GT) 246,5 mln (o 6,7 proc. większej niż w roku poprzednim) i nośności (DWT) 179,7 mln ton (o 4,4 proc. większej). W porównaniu z 2020 r. zmniejszyły się wszystkie średnie wielkości statków – nośność (o 5,4 proc.), pojemność brutto (o 3,3 proc.) oraz pojemność netto (o 1,1 proc.).

Żegluga morska i przybrzeżna

Na koniec 2021 r. morska flota transportowa obejmowała 88 statków (o 7 mniej niż w 2020 r.) będących własnością lub współwłasnością polskich armatorów i operatorów. Na koniec 2021 r. statki pod polską banderą stanowiły 17 proc. ogólnej liczby jednostek morskiej floty transportowej. Średni wiek statku w morskiej flocie transportowej wyniósł 18,4 roku, przy czym dla statków pływających pod polską banderą było to 41,1 roku, natomiast dla statków pływających pod banderą obcą – 13,7 roku. Morską flotą transportową polscy przewoźnicy przewieźli 9587,5 tys. ton ładunków.

Przybrzeżna flota transportowa na koniec 2021 r. liczyła 42 statki. Wszystkie statki morskiej przybrzeżnej floty transportowej pływały pod banderą polską. Średni wiek statku wyniósł 46,4 roku. Statkami pasażerskimi przybrzeżnej floty transportowej w komunikacji pomiędzy portami polskimi w 2021 r. przewieziono 207 tys. pasażerów (o 6,6 proc. więcej niż w poprzednim roku), a praca przewozowa wyniosła 4581,2 tys. pasażerokilometrów (o 17,7 proc. więcej w porównaniu z 2020 r.). Stan załóg morskiej i przybrzeżnej floty transportowej na koniec 2021 r. wynosił 1943 osoby (o 97 osób mniej niż w 2020 r.), z tego w morskiej flocie transportowej – 1773 osoby (o 96 osób mniej), a we flocie przybrzeżnej – 170 osób (o 1 mniej).

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Przemysł stoczniowy

Podobnie jak w poprzednim roku, w 2021 r. zbudowano osiem jednostek pływających o łącznej pojemności brutto (GT) 25,1 tys. i skompensowanej pojemności rejestrowej brutto (CGT), będącej miernikiem produkcyjności stoczni, wynoszącej 42,8 tys. (wobec odpowiednio 32,2 tys. i 51,6 tys. w 2020 r.). W skali roku zmniejszył się portfel zamówień. Na koniec 2021 r. obejmował on dziesięć statków o łącznej pojemności (GT) 0,7 tys. i skompensowanej pojemności (CGT) 3,3 tys. (przed rokiem odpowiednio 11 statków o łącznej pojemności (GT) 21,7 tys. i skompensowanej pojemności (CGT) 29,2 tys.).

W 2021 r. w polskich stoczniach wyremontowano 455 jednostek o łącznej pojemności brutto (GT) 1704,1 tys. (wobec 444 jednostek o łącznej pojemności brutto 824,5 tys. w 2020 r.).

Rybołówstwo morskie

Według stanu na koniec 2021 r. polska flota rybacka liczyła 823 jednostki (bez zmian wobec 2020 r.) o łącznej pojemności brutto (GT) 35,2 tys. (o 8,6 proc. większej niż w 2020 r.) oraz o mocy 84,2 tys. kW (o 4,8 proc. większej). GUS podliczył też, że w skład polskiej floty rybackiej, tak jak przed rokiem, wchodziły dwa trawlery, 124 kutry oraz 697 łodzi. Dla trawlerów portem macierzystym pozostała Gdynia. Większość kutrów (71,8 proc.) stacjonowała w województwie pomorskim, a pozostałe w zachodniopomorskim. Łodzie rybackie natomiast stacjonowały we wszystkich województwach nadbałtyckich: pomorskim (46,5 proc. łącznej liczby łodzi rybackich), zachodniopomorskim (43,6 proc.) i warmińsko-mazurskim (9,9 proc.).