- Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez rząd zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r. – poinformował PFR.

Finansowanie preferencyjne ma formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki preferencyjnej udzielanej na okres do 6 lat. Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu pokrycie maksymalnie do 75 proc. faktycznej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19. Wysokość umorzenia nie może również przekroczyć 75 proc. kwoty udzielonej pożyczki.

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.pfrsa.pl. Są tam też informacje o dokumentach, oświadczeniach oraz danych finansowych wymaganych w procesie oceny możliwości udzielenia pożyczki.

Finansowanie preferencyjne skierowane jest do przedsiębiorstw, które poniosły bezpośrednią szkodę wynikającą z COVID-19, rozumianą jako skumulowana negatywna EBITDA, wygenerowana w okresach, w których prowadzona działalność gospodarcza została zabroniona, w wyniku działań podjętych przez polskie władze w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się pandemii. Do tych działań zalicza się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorcę istotnej części (ponad 50 proc.) działalności lub wyłączające pewne wysoce istotne oraz jasno określone kategorie klientów (np. gości hotelowych). Do tego dochodzą też działania, które ograniczają liczbę klientów dla konkretnych sektorów lub działalności na poziomach wyraźnie i istotnie niższych od tych, które w danym przypadku byłyby podyktowane ogólnie stosowanymi zasadami dystansu społecznego lub zasadami dotyczącymi pojemności w przestrzeniach komercyjnych (na przykład w przypadku kin, działalności związanej z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi, restauracji, wystaw i targów).

Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa punkt po punkcie

PFR zastrzega, że finansowanie preferencyjne nie może zostać udzielone firmom, które nie podjęły działań w celu ograniczenia szkód spowodowanych restrykcjami związanymi z COVID-19, a także które są odpowiedzialne za poniesioną szkodę, nie prowadziły swojej działalności z należytą starannością lub prowadziły ją niezgodnie z obowiązującym prawem.

Finansowanie udzielane jest w oparciu o stałą stopę oprocentowania równą: 0,75 proc. w pierwszym roku, 1,25 proc. w drugim i trzecim roku, 2,25 proc. w czwartym piątym i szóstym roku od daty podpisania umowy.

Finansowanie będzie udzielane do 31 grudnia 2021 r., z możliwością wypłaty środków do 31 marca 2022 r. jeżeli umowa pożyczki zawiera warunki zawieszające do wypłaty środków. PFR dopuszcza uruchamianie pożyczki jednorazowo lub w transzach.

Finansowanie preferencyjne udzielane będzie do wysokości szacowanej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 w okresie restrykcji, w okresie pomiędzy 1 listopada 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. Wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 750 mln zł, dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa za 2019 r., 25 proc. łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 r. Firma może je przeznaczyć na regulowanie bieżących płatności, w tym: wypłatę wynagrodzeń, zobowiązań handlowych i zobowiązań publiczno-prawnych. Nie może go natomiast wykorzystać m.in. na: dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych, nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia, fuzje i przejęcia, obsługę odsetek, kuponów, płatność prowizji i opłat, spłatę, refinansowanie lub przedterminową spłatę zadłużenia finansowego.