– Je­sie­nią przy­szłe­go ro­ku po­win­na ru­szyć pro­duk­cja w na­szej no­wej se­row­ni w Lidz­bar­ku War­miń­skim. Bę­dzie ona w sta­nie wy­two­rzyć 80 ton se­rów na do­bę – mó­wi „Rz" An­drzej Gra­bow­ski, współ­wła­ści­ciel gru­py Po­lm­lek.

Inwestycja ma kosz­to­wać po­nad 70 mln zł. Nie li­cząc tej se­row­ni, Po­lm­lek wy­da w Lidz­bar­ku 150 mln zł, współpracując z War­miń­sko-Ma­zur­ską Spe­cjal­ną Stre­fą Eko­no­micz­ną.

Ape­tyt na rosnące zy­ski z se­rów ma też Spo­mlek.

– W cią­gu kil­ku lat za­mie­rza­my zo­stać naj­więk­szym pol­skim pro­du­cen­tem se­rów doj­rze­wa­ją­cych. Chce­my to osią­gnąć za­rów­no po­przez przy­łą­cze­nia in­nych spół­dziel­ni, jak i roz­wój or­ga­nicz­ny – za­po­wia­da Edward Baj­ko, pre­zes Spo­mle­ku.

Cen­trum pro­duk­cji se­rów tej firmy sta­je się Okrę­go­wa Spół­dziel­nia Mle­czar­ska w Choj­nicach, któ­rą Spomlek prze­jął w ubie­głym ro­ku. W la­tach 2014–2015 zainwestuje tam 21 mln zł.

Kra­jo­wy ry­nek se­rów jest ła­ko­mym ką­skiem, bo wy­da­je­my na nie już po­nad 5 mld zł rocznie. Co wię­cej – jak po­da­je fir­ma Ho­chland Pol­ska – war­tość sprze­da­ży ro­śnie nie­co szyb­ciej niż jej wiel­kość. To m.in. za­słu­ga na­szej otwar­to­ści na no­wo­ści.

– Do wzro­stu przy­czy­nia­ją się nie tyl­ko zna­ne i lu­bia­ne se­ry żół­te i kre­mo­we, ale także wciąż jeszcze no­we na na­szym ryn­ku moz­za­rel­la, fe­ta i se­ry ple­śnio­we – ocenia Piotr Na­gal­ski, dy­rek­tor mar­ke­tin­gu Ho­chland Pol­ska.

Sprze­daż se­rów ma szan­se na­dal ro­snąć, bo ich spo­ży­cie jest u nas niższe niż w Eu­ro­pie Za­chod­niej. We­dług Eu­ro­mo­ni­tor In­ter­na­tio­nal w 2015 r. sta­ty­stycz­ny Polak zje 7,4 kg se­rów, wo­bec 7,2 kg w tym ro­ku. Dla po­rów­na­nia: we Fran­cji, Fin­lan­dii, Nor­we­gii kon­sump­cja per ca­pi­ta jest po­nad dwa ra­zy wyższa.

Wal­de­mar Broś, pre­zes Kra­jo­we­go Związ­ku Spół­dziel­ni Mle­czar­skich, uważa, że spo­ży­cie w kra­ju jest wciąż zbyt ma­łe, aby uza­sad­nić ko­lej­ne in­we­sty­cje w se­ro­war­nie.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

– Ko­niecz­ny jest roz­wój eks­por­tu polskich se­rów – uważa Broś. – Szan­se na dalsze jego zwiększanie da­ją głównie roz­wi­jające się ryn­ki Azji i Afry­ki.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2014 r. eksport serów zwiększył się o 6 proc.