W najbliższych latach Impexmetal zamierza zainwestować 100 mln zł w zwiększenie potencjału produkcyjnego walcowni aluminium – do 100 tys. ton w 2018 r. z prawie 71 tys. ton w 2014 r.

Segment aluminium wypracował 43 mln zł zysku operacyjnego – to jedna trzecia wyniku całej grupy.

- Poza zwiększeniem wolumenu sprzedaży nasze działania zmierzają do zmiany struktury sprzedaży. Obecnie 53 proc. stanowią wyroby niskoprzetworzone, w 2017 r. ten udział ma się skurczyć do 28 proc. – powiedział Jan Woźniak, członek zarządu Impexmetalu.

W 2014 r. przychody grupy wzrosły o 3,3 proc., do 2,82 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 77 proc., do 129,1 mln zł – dzięki lepszym marżom, niższym kosztom ogólnego zarządu ale przede wszystkim dzięki lepszemu bilansowi pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (27 mln zł na plusie w 2014 wobec 7,2 mln zł na minusie w 2013 r.). To głównie efekt sprzedaży nieruchomości w Katowicach za 18,9 mln zł.

Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 104,4 mln zł – czyli o 74,4 proc. więcej, niż rok wcześniej.

Zarząd rekomenduje, by cały ubiegłoroczny zarobek przeznaczyć na kapitał zapasowy.