Agencja EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany Idea Bankowi o jeden stopień, z BB do BB-. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu (zmieniono ją na negatywną w maju).

Współczynniki spadną, ale rentowność zostanie zachowana

EuroRating podaje, że przeprowadzona aktualizacja i obniżenie ratingu kredytowego Idea Banku związana jest z opublikowaniem przez bank informacji o utworzeniu wysokich rezerw i odpisów aktualizujących, które obciążą wyniki finansowe za II kwartał. Agencja bierze pod uwagę fakt, że wysoka strata, jaką Idea Bank wykaże w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2018 r. znacząco obniży wartość kapitałów własnych banku, co negatywnie wpłynie także na poziom regulacyjnych współczynników kapitałowych. W efekcie Idea Bank nie będzie spełniał minimalnych wymogów kapitałowych określonych przez nadzór finansowy.

Niedobory, w szczególności na poziomie jednostkowym, nie będą wysokie i planowane przez bank działania zaradcze powinny pozwolić na osiągnięcie przez współczynniki kapitałowe w ciągu kilku kwartałów wymaganych poziomów. EuroRating zakłada ponadto, że (pomimo pogorszenia w ostatnim czasie sytuacji w tym zakresie) Idea Bank zdoła utrzymać dodatnią rentowność na podstawowej działalności (po korekcie o wpływ zdarzeń jednorazowych), co pozwoli bankowi na stopniowe zwiększanie wartości kapitału własnego i ponowny wzrost jego udziału w sumie pasywów.

Wciąż jest sporo ryzyk

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu uwzględnia istotne czynniki ryzyka, które w ocenie agencji mogą w perspektywie średnioterminowej wpłynąć na dalszy wzrost poziomu ryzyka kredytowego banku. To m.in.: ewentualna ostateczna wypłata klientom odszkodowań z tytułu sprzedaży obligacji GetBacku (Idea miała ponadprzeciętny udział w ich dystrybucji) w wartości wyższej niż utworzone obecnie rezerwy (14 mln zł); ryzyko reputacyjne dla działalności operacyjnej związane z zaangażowaniem przez Idea Bank w sprzedaż tych obligacji; ryzyko dalszego pogorszenia znormalizowanych wyników finansowych; a także rozważane połączenie Idea Banku z bankiem Getin Noble Bank (który posiada duży portfel walutowych kredytów hipotecznych, charakteryzuje się gorszym wyposażeniem w kapitał i od dłuższego czasu ma problemy z osiągnięciem dodatniej rentowności).

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, że według obecnych ocen EuroRatingu prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest większe niż 1:3.

Kiedy rating może się zmienić

Negatywnie na bieżący poziom ratingu Idea Banku mogłyby wpływać: podjęcie ostatecznej decyzji o połączeniu z Getin Noble Bankiem; ewentualne znaczące pogorszenie uzyskiwanych znormalizowanych wyników z działalności operacyjnej; dalszy spadek wartości kapitału własnego oraz pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym lub współczynników wypłacalności; wzrost udziału kredytów nieregularnych w łącznym portfelu kredytów; a także ewentualna utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej.

Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: wzrost wartości wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym lub współczynników wypłacalności; poprawa jakości portfela kredytów; większe pokrycie rezerwami kredytów z utratą wartości; wydłużenie średnich terminów zapadalności zobowiązań oraz zmniejszenie luki terminowej/płynnościowej między depozytami a kredytami; a także zwiększenie dywersyfikacji działalności grupy.