Tekst powstał przy współpracy z Alior Bankiem

Główne źródła unijnych środków dla MŚP to ogólnokrajowy program Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020 (PO IR) oraz 16 regionalnych programów operacyjnych.

Większość środków unijnych trafia do firm w formie bezzwrotnych dotacji. Trzeba jednak pamiętać, że pokrywają one jedynie część kosztów projektu. Beneficjent musi wykazać również wkład własny na realizację pozostałej części projektu oraz na wydatki niekwalifikowalne (np. VAT od towarów i usług zakupionych dzięki dotacji). Źródłem finansowania wkładu własnego jest często kredyt bankowy.

Pakiet Europejski

– Ułatwiamy naszym klientom korzystanie z dotacji unijnych. Pakiet Europejski Alior Banku daje możliwość zrealizowania inwestycji przy zaledwie 10-proc. wkładzie własnym. Proponujemy m.in. promesę kredytową (często wymaganą na etapie składania wniosku o dotację), kredyt na sfinansowanie wkładu własnego beneficjenta dotacji oraz kredyt pomostowy (na prefinansowanie dotacji) – mówi Aleksandra Podobińska-Durka, dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Alior Banku. – Szczególnie popularny wśród naszych klientów jest kredyt na wydatki niekwalifikowalne, w tym na podatek VAT. Może on być zabezpieczony gwarancją udzielaną przez BGK, co w znaczący sposób wpływa na poprawę jego dostępności i warunki cenowe – dodaje.

Wnioski od października

Niedawno ogłoszono kolejny konkurs w ramach popularnego wśród przedsiębiorców „Kredytu na innowacje technologiczne". Dofinansowanie unijne jest oferowane przez BGK w formie premii technologicznej, która przeznaczona jest na spłatę części lub całości kapitału kredytu technologicznego udzielanego przez bank. Kredyt taki umożliwia MŚP wdrożenie własnej nowej technologii lub jej zakup oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów czy usług.

Innowacyjna firma może otrzymać z BGK premię technologiczną, dzięki której zostanie spłacona znaczna część lub całość kapitału kredytu. Skala wsparcia uzależniona jest od wielkości firmy i lokalizacji inwestycji. Maksymalna wartość dofinansowania to 6 mln zł, a do rozdysponowania jest 350 mln zł. – Wnioski można składać w BGK od 8 października br. – zapewne tak jak w przypadku poprzednich naborów, zainteresowanie firm znacznie przekroczy dostępną pulę środków. Warto zatem już teraz skontaktować się z bankierem Alior Banku, aby prawidłowo i odpowiednio wcześnie przygotować dokumenty niezbędne do otrzymania promesy kredytu technologicznego – podkreśla Aleksandra Podobińska-Durka.

Kredyty z gwarancją

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Od niedawna Alior Bank oferuje nowy, atrakcyjny produkt wykorzystujący środki unijne – kredyt z gwarancją Biznesmax (udzielaną przez BGK ze środków PO IR).

Gwarancją Biznesmax może być objęte do 80 proc. kredytu, a klient nie ponosi opłat z tytułu jej uzyskania. Co ważne, kredyt objęty gwarancją może sfinansować nie tylko wydatki inwestycyjne (w tym VAT od inwestycji finansowanych z dotacji unijnych), ale także – w ramach limitów określonych przez BGK – wydatki obrotowe. Wartość gwarancji może wynieść 2,5 mln EUR i objąć kredyty o okresie spłaty do 20 lat. Co istotne, z gwarancji może skorzystać mała lub średnia firma, która spełni przynajmniej jedno z 15 kryteriów dostępu. Jednym z najczęściej wybieranych jest średni wzrost przychodów o co najmniej 15 proc. w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych.

– Katalog kosztów kwalifikujących się do sfinansowania kredytem z gwarancją Biznesmax jest bardzo szeroki. Oprócz standardowych kosztów inwestycyjnych, takich jak nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie albo wytworzenie środków trwałych, np. maszyn, urządzeń, kredytem z gwarancją Biznesmax można objąć koszty towarzyszące (np. usług dotyczących planowania inwestycyjnego). Klient może także sfinansować koszty operacyjne (w tym wynagrodzenia, pozapłacowe koszty zatrudnienia, zakup materiałów, towarów, koszty usług obcych, podatki i opłaty, koszty amortyzacji) – do 30 proc. wartości projektu – mówi Monika Fabjan, menedżer ds. produktów kredytowych klienta biznesowego w Alior Banku. – Kredyt z gwarancją Biznesmax może finansować wydatki niekwalifikowane w projektach dotacyjnych (szczególnie VAT od kosztów inwestycyjnych). Warto pamiętać, że gwarancja jest bezpłatna – klient uzyskuje pomoc publiczną: pomoc de minimis lub regionalną pomoc inwestycyjną. Firma, która skorzysta z kredytu z gwarancją Biznesmax, może też uzyskać dodatkową pomoc – w postaci dopłaty do odsetek – informuje Monika Fabjan.

Dopłata do odsetek

W ofercie Biznesmax po raz pierwszy gwarancja może być łączona z refundacją odsetek. Przedsiębiorca, który prawidłowo wykorzysta kredyt objęty gwarancją, będzie mógł otrzymać refundację odsetek zapłaconych w ciągu trzech lat od uruchomienia kredytu. Refundacja jest wyliczana jako określony procent wypłaconej kwoty kapitału kredytu (5 lub 3,3 proc.) za każdy rok okresu kredytowania objętego dopłatą.

– Kredyt z gwarancją Biznesmax to również proste i szybkie procedury oraz możliwość składania wniosku o gwarancję razem z wnioskiem o kredyt. To wreszcie dopłata do odsetek. Przykładowo przy kredycie o wartości powyżej 1 mln zł dopłata do odsetek może wynieść łącznie 150 tys. zł. Nawet taką kwotę przedsiębiorca będzie mógł otrzymać po trzech latach w przypadku prawidłowej realizacji projektu oraz terminowej spłaty kredytu. Co istotne, kwotę tę można wykorzystać na dowolny cel – podkreśla Aleksandra Podobińska-Durka. – Tak atrakcyjna oferta dotyczy wyłącznie kredytów udzielonych do końca 2018 roku, po tym okresie limit dopłat wyniesie 3,3 proc. rocznie – dodaje.