Getin Noble Bank miał w IV kwartale 2020 r. 133 mln zł straty netto, o 21 proc. mniej niż prognozowali analitycy dzięki nieco niższym kosztom ryzyka (było to możliwe głównie dzięki sprzedaży portfela niepracujących kredytów niezabezpieczonych hipotecznie wartych nominalnie 840 mln zł, co obniżyło koszty ryzyka o 23 mln zł). Strata jest również mniejsza niż rok temu (wyniosła 245 mln zł), ale większa niż w poprzednim kwartale (70 mln zł). O stracie zadecydowały głównie rezerwy na franki, które wyniosły w ostatnich trzech miesiącach 110 mln zł.

W całym 2020 r. Getin Noble miał 559 mln zł i wynik był pod wpływem obciążeń związanych z pandemią i frankami. Bank utworzył w ubiegłym roku utworzył rezerwę w wysokości 122 mln zł związaną z pandemią COVID-19 oraz 121 mln zł dodatkowej rezerwy portfelowej na ryzyko prawne kredytów walutowych.

Wynik odsetkowy w IV kwartale wyniósł 242 mln zł, czyli urósł rok do roku o 4 proc., ale był o 5 proc. mniejszy niż w poprzednim kwartale. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 27 mln zł, rok do roku urósł o 22 proc. a kwartalnie o 80 proc. Koszty sięgnęły 191 mln zł, czyli zmalały odpowiednio o 5 proc. i 1 proc. Odpisy wyniosły 75 mln zł, czyli były o 34 proc. niższe od prognoz. Zmalały w skali roku o 20 proc. a w porównaniu z poprzednim kwartałem o 44 proc.

Bank nadal nie spełnia polskich wymogów kapitałowych. Na koniec 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) grupy wyniósł 8,59 proc. (3,26 pkt proc. poniżej wymogu), współczynnik Tier 1 wyniósł 7,40 proc. (2,11 pkt proc. poniżej wymogu). Jednak sytuacja kapitałowa się pogorszyła i według szacunków banku w lutym jednostkowy współczynnik TCR wyniósł 7,4 proc., co oznacza, że bank po raz pierwszy nie spełnia także wymogów europejskich (wynoszą w tym zakresie 8 proc.). Bank szacuje lukę kapitałową na 1,4 mld zł (stan na teraz).

Bank podał, że w połowie stycznia złożył wniosek do KNF z aktualizacją planu naprawy grupy i obecnie trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie. Zarząd banku nie spodziewa się zastosowania środków nadzorczych, które mogłyby „w istotny sposób wpłynąć na założenie dotyczące kontynuacji działania banku na potrzeby sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego" – podał w raporcie rocznym. Dodano, że mając jednocześnie na uwadze nieznaczny stopień obniżenia całkowitego współczynnika kapitałowego poniżej progu w opinii zarządu banku przekroczenie tej normy będzie miało charakter przejściowy, a skuteczna realizacja działań w zakresie odbudowy współczynników adekwatności kapitałowej pozwoli na maksymalne skrócenie tego okresu.