Na obniżenie oceny wiarygodności kredytowej banku wpłynęło m.in. pogorszenie oceny perspektywy wsparcia, na jakie w ocenie agencji polska spółka-córka może liczyć ze strony właściciela, którym jest niemiecka grupa bankowa Deutsche Bank AG. Związane jest to m.in. z pogarszającą się kondycją finansową spółki-matki, która w 2015 roku na poziomie skonsolidowanym odnotowała rekordową stratę netto w wysokości 6,8 mld euro.

Negatywny wpływ na ocenę DBP ma także wprowadzenie przez polski rząd podatku od aktywów instytucji finansowych, który zaczął obowiązywać od lutego. EuroRating ocenia, że banki będą starały się przenieść koszt nowego obciążenia podatkowego na klientów, m.in. poprzez obniżanie oprocentowania depozytów oraz podwyższanie marż udzielanych kredytów. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku kredytów udzielonych wcześniej, z ustaloną stałą marżą w całym okresie obowiązywania kredytu. Nowy podatek będzie więc szczególnie dotkliwy dla banków posiadających duże portfele kredytów o długich terminach spłaty – do których zaliczają się przede wszystkim kredyty hipoteczne.

Tymczasem DBP (po połączeniu na początku 2014 roku z Deutsche Bank PBC) należy do grupy banków charakteryzujących się największym udziałem kredytów hipotecznych w łącznym portfelu kredytów, wynoszącym około 75 proc. Kredyty te stanowią przy tym ponad połowę łącznych aktywów banku. EuroRating ocenia, że konieczność odprowadzania potencjalnie przez wiele lat dodatkowego podatku naliczanego od tych aktywów istotnie osłabi zdolność banku do generowania dodatnich wyników finansowych.

Utrzymano negatywną perspektywę ratingu, co uwzględnia dodatkowe ryzyko dla DBP związane z relatywnie wysokim prawdopodobieństwem wprowadzenia niekorzystnych dla banków regulacji dotyczących przymusowego przewalutowania hipotecznych kredytów walutowych.

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej DBP w dłuższej perspektywie mogłoby mieć: istotne zmniejszenie zależności banku od finansowania przez spółkę-matkę; wyeliminowanie ryzyka wprowadzenia niekorzystnych regulacji w zakresie przewalutowania hipotecznych kredytów walutowych; poprawa osiąganych przez bank wyników finansowych; a także wzmocnienie kapitałowe banku.

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej banku wpływałoby: dalsze pogarszanie się kondycji finansowej grupy Deutsche Bank; wdrożenie restrykcyjnej ustawy obciążającej banki kosztami przewalutowania kredytów hipotecznych; a także pogarszanie się wyników finansowych banku oraz spadek wartości współczynników kapitałowych.