Obniżenie ratingu SGB-Banku związane jest głównie z pogarszającymi się wynikami finansowymi banku. W roku 2017 po raz trzeci z kolei wynik netto uległ obniżeniu – tym razem już do symbolicznie dodatniego poziomu 3,3 mln zł. Kolejny spadek wyniku był rezultatem zarówno obniżenia wyniku na działalności bankowej, jak i wzrostu kosztów działania banku (w tym m.in. obowiązkowych opłat).

Obawa o przyszłe wyniki

EuroRating zwraca uwagę, że już w poprzednich latach wskaźnik rentowności aktywów (ROA) SBG-Banku utrzymywał się na niskich poziomach (ok. 0,4 proc.), to bieżąca już bardzo niska wartość tego wskaźnika (0,02 proc.) oraz jego spadkowa tendencja, jaka występuje od trzech lat, rodzi obawy przed ryzykiem generowania przez bank w kolejnych latach strat.

Agencja podkreśla, że w przypadku SGB-Banku zdolność do wypracowywania dodatnich wyników finansowych i ich akumulowania ma szczególnie istotne znaczenie, z uwagi na bardzo słabe wyposażenie banku w kapitał własny. W tym kontekście EuroRating negatywnie ocenia również fakt, że – pomimo dokapitalizowania banku w 2017 roku kwotą 55,6 mln zł – na skutek jednoczesnego 12-procentowego wzrostu wartości aktywów banku wskaźnik finansowania majątku kapitałem własnym utrzymał się na bardzo niskim poziomie 4,1 proc. (analogicznym jak w 2016 roku), podczas gdy w poprzednich latach wynosił on ok. 5,0-5,5 proc.

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza także bardzo krótką średnią zapadalność zobowiązań banku. Zdecydowaną większość pasywów (83 proc.) SGB-Banku stanowią środki pozyskane od zrzeszonych banków spółdzielczych, z czego aż 62 proc. stanowią lokaty overnight i depozyty o terminach zapadalności do 1 miesiąca (nie występują przy tym depozyty o terminach zapadalności powyżej 12 miesięcy). Agencja bierze pod uwagę fakt, że aktywa SGB-Banku charakteryzują się ogólnie stosunkowo wysoką płynnością, jednak należy założyć, że w sytuacji kryzysowej ewentualna konieczność szybkiej sprzedaży części aktywów mogłaby dla banku wiązać się z ryzykiem poniesienia strat.

W kontekście dokonanych ostatnio zmian w zarządzie SGB-Banku (w tym powołania przez radę nadzorczą banku w kwietniu 2018 r. nowego prezesa) EuroRating do czynników negatywnych zalicza także kontrowersje związane z powołanym przez radę nadzorczą poprzednim kandydatem na prezesa (którego zatwierdzenia ostatecznie odmówiła Komisja Nadzoru Finansowego) oraz prowadzone przez prokuraturę postępowanie z zawiadomienia SGB-Banku związane z działalnością członków poprzedniego zarządu banku.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, że według obecnych ocen EuroRatingu nadany bankowi rating w najbliższych 12 miesięcach najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Szanse i ryzyka

Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: istotne dokapitalizowanie banku i wzrost wartości wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym oraz wzrost współczynnika wypłacalności; znacząca poprawa wypracowywanych wyników finansowych; a także wydłużenie średnich terminów zapadalności zobowiązań.

Negatywnie na bieżący poziom ratingu SGB-Banku mogłyby wpływać: dalsze pogorszenie osiąganych wyników finansowych (w tym w szczególności generowanie wysokich strat); spadek wartości kapitału własnego i/lub dalsze pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym; spadek wartości regulacyjnych współczynników wypłacalności; ewentualny znaczny wzrost udziału kredytów na aktywach lub wzrost wartości kredytów nieregularnych; pogorszenie pozycji płynnościowej banku; a także ewentualna utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej.