Podwyższenie ratingu wynika głównie z poprawiającej się pozycji kapitałowej banku, przy jednoczesnej wysokiej rentowności prowadzonej działalności. Agencja zwraca uwagę, że Santander Consumer Bank (SCB) w ciągu kilku ostatnich lat osiągał wysokie wyniki finansowe w relacji do wartości aktywów (wskaźnik ROA od 2011 roku utrzymuje się stale na poziomie ok. 2,5-3,5%, co jest jedną z najwyższych wartości w sektorze). Przekłada się to również na wysoką rentowność kapitału własnego (wskaźnik ROE utrzymywał się w przedziale 15-20%).

Ponieważ jednocześnie bank zatrzymywał większość wypracowywanych zysków, a wartość aktywów rosła wolniej od wartości kapitału własnego, wskaźniki finansowania w ostatnich latach charakteryzowały się ogólną tendencją wzrostową. Wskaźnik kapitału własnego do sumy aktywów kształtował się w ostatnim czasie na wysokim poziomie ok. 16-18%, a regulacyjny współczynnik wypłacalności (TCR) wzrósł na koniec III kwartału 2018 r. do najwyższego dotychczas poziomu 19,4% (wobec 17,2% na koniec 2017 roku).

Przy ocenie kondycji finansowej banku EuroRating do czynników ryzyka zalicza utrzymujący się wysoki udział kredytów w aktywach (co z jednej strony zmniejsza udział aktywów płynnych, a z drugiej zwiększa ekspozycję banku na ryzyko kredytowe), wyższy od średniej w sektorze bankowym wskaźnik kredytów zagrożonych (NPL), oraz relatywnie niską wartość relacji depozytów do kredytów. Agencja zwraca także uwagę na fakt, że w portfelu kredytów SCB wciąż znaczący udział mają walutowe kredyty hipoteczne (główne w CHF), z czym oprócz ryzyka kredytowego wiążą się dla banku nadal istotne ryzyka prawne i regulacyjne. Poza tym specjalizacja banku w udzielaniu kredytów detalicznych (w tym głównie konsumpcyjnych i samochodowych) powoduje, że SCB charakteryzuje się podwyższoną wrażliwością na wahania cyklu gospodarczego.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, że według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating kredytowy w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej
nie powinien ulec zmianie.

Pozytywnie na bieżący poziom oceny ratingowej SCB mogłoby mieć: utrzymanie w dłuższym horyzoncie (lub tym bardziej dalsza poprawa) obecnie bardzo dobrej pozycji kapitałowej; utrzymywanie się rentowności banku na wysokich poziomach; ewentualny spadek udziału kredytów nieregularnych; a także uchwalenie ustawy o pomocy hipotecznym kredytobiorcom walutowym w wersji obciążającej banki kosztami w niewielkim stopniu.

Negatywny wpływ na rating banku miałyby: ewentualny znaczny spadek wartości współczynników kapitałowych; wzrost udziału kredytów nieregularnych i/lub znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych; a także ewentualne wdrożenie restrykcyjnej wersji ustawy obciążającej banki kosztami przewalutowania kredytów hipotecznych.