- Mi­nę­ło pięć lat od wy­bu­chu kry­zy­su a my wciąż nie ma­my zre­pe­ro­wa­nych wie­lu rze­czy, o któ­rych mó­wi­li­ście. Po­wo­dem te­go jest choć­by to, że chce­my zro­bić zbyt wie­le, zbyt szyb­ko. My­ślę, że wie­lu re­gu­la­to­rów zo­sta­ło po­chło­nię­tych przez prze­pi­sy oraz re­gu­la­cje ­- uwa­ża Di­mon.

Pre­zes JPMorgana bro­nił też sek­to­ra ban­ko­we­go przed oskar­że­nia­mi o nie­przej­rzy­stość dzia­łań. - Biz­nes nie mo­że być nie­przej­rzy­sty.

Mo­że być jed­nak skom­pli­ko­wa­ny. Nie wie­cie prze­cież też jak dzia­ła­ją sil­ni­ki lot­ni­cze - zwró­cił się do po­li­ty­ków Di­mon.

Du­żą do­zę kry­ty­ki wy­ka­zał rów­nież Klaus Schwab, za­ło­ży­ciel Świa­to­we­go Fo­rum Eko­no­micz­ne­go. Ostrze­ga on, że choć świa­to­wy kry­zys nie­co się uspo­ko­ił, to zno­wu mo­że dać o so­bie znać. Rzą­dy i sek­tor pry­wat­ny mu­szą więc współ­pra­co­wać, by te­mu za­po­biec. - Pro­ble­my i ry­zy­ko nie znik­nę­ły. Świa­to­wa go­spo­dar­ka mo­że zno­wu się za­wa­lić, je­śli po­wsta­nie ne­ga­tyw­na kon­ste­la­cja za­gro­żeń - prze­ko­nu­je Schwab.

Część uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji wi­dzi re­cep­tę na kry­zys w głęb­szej in­te­gra­cji. - Eu­ro­pa po­trze­bu­je sce­na­tra­li­zo­wa­ne­go rzą­du - prze­ko­nu­je Ken­neth Ro­goff, eko­no­mi­czny guru z Uni­wer­sy­te­tu Ha­rvar­da.