Strony porozumienia ustaliły, że grupowe zwolnienie przeprowadzone zostanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Realizacja ustalonych zwolnień grupowych pozwoli na wygenerowanie synergii kosztowych zgodnych z wcześniej komunikowanym przez Alior Bank planem.

Z pięcioma organizacjami związkowymi uzgodniono między innymi kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane, warunki odpraw, dodatkowych odszkodowań oraz innych świadczeń, jakie będą przysługiwać zwalnianym jak i zasady jakie będą stosowane w przypadku konieczności relokacji pracowników (zmiana miejsca pracy). Koszty związane z wypłatą świadczeń na rzecz pracowników, którzy będą zwalniani w związku z restrukturyzacją zatrudnienia, zostaną uwzględnione w ramach rezerwy restrukturyzacyjnej.

Alior, który jesienią przeprowadził fuzję prawną z częścią banku BPH, zapowiedział pod koniec listopada przeprowadzenie zwolnień grupowych w przyszłym roku, obejmujących 2,6 tys. pracowników. To efekt restrukturyzacji po fuzji z BPH. „Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej jest elementem działań zmierzających do wykorzystania potencjału połączonego banku w celu osiągnięcia zapowiadanych efektów synergii i stworzenia trwałych fundamentów dla budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej” – argumentował Alior.