BOŚ w I kwartale 2017 roku wypracował 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto, podczas gdy rok wcześniej strata netto grupy wynosiła 12,9 mln zł (w IV kwartale strata sięgnęła 61 mln zł). Poprawiają się dochody z podstawowych linii biznesowych banku. Wynik odsetkowy wyniósł 99,1 mln zł, rosnąc 40,2 proc. rdr, a wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 29,9 mln zł, czyli wzrósł o 12,5 proc. rdr.

– Wdrażamy krok po kroku nową strategię Banku. Pracując na rzecz przyszłości, naprawiamy przeszłość – tak można ująć działania, które cały czas prowadzimy w BOŚ – komentuje wyniki Stanisław Kluza, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska. Poprawa wyniku odsetkowego to efekt zmniejszenia udziału finansowania za pomocą drogich obligacji (wykup euroobligacji i obligacji podporządkowanych serii G) i zastąpienia ich tańszym finansowaniem w postaci lokat i depozytów (marża odsetkowa wzrosła do 1,95 proc. z 1,63 proc. w poprzednim kwartale i 1,32 proc. rok temu). Z kolei na poprawę wyniku prowizyjnego miał wpływ przede wszystkim wzrost o 11,8 proc. przychodów z tytułu operacji papierami wartościowymi.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły 111 mln zł, czyli były o 4,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Bank podał, że łączne koszty zaliczone do kosztów I kwartału z tytułu składek na BFG wynosiły 28,7 mln zł i gdyby składka była odprowadzana równomiernie przez cały rok (tak jak w 2016 r.), zysk netto Grupy BOŚ za I kwartał 2017 r. wyniósłby jeszcze więcej, bo 38,5 mln zł. Po zanotowaniu podwyższonych kosztów odpisów na utratę wartości kredytów i pożyczek w IV kwartale 2016 r. (blisko 100 mln zł), głównie na skutek pogorszenia jakości portfela kredytów finansujących farmy wiatrowe (efekt zmian w przepisach prawnych skutkujących spadkiem cen zielonych certyfikatów), w I kwartale tego roku odnotowano najlepszy od 2 lat kwartalny wynik z odpisów na utratę wartości (10,6 mln zł).

Suma bilansowa grupy pod koniec marca 2017 r. wyniosła 20,37 mld zł i była niższa o 2,2 proc. w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2016 r. Wartość kredytów spadłą rok do roku o 5 proc., do 13,6 mld zł, zaś depozytów o 3,3 proc., do 16,6 mld zł.

Poziom adekwatności kapitałowej na koniec marca utrzymywał się powyżej poziomów zalecanych przez Komisję Nadzoru Finansowego – współczynnik wypłacalności wyniósł 14,65 proc., wobec 14,28 proc. na koniec 2016 roku.