fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mieszkaniowe

Ile za mieszkanie w górach

Rzeczpospolita
W miej­sco­wo­ściach tu­ry­stycz­nych na po­łu­dniu Pol­ski w sprze­da­ży jest ok. 70 pro­jek­tów.
– Śred­nie staw­ki za metr mieszkania oscy­lu­ją tam na po­zio­mie 5–7 tys. zł za 1 mkw., choć wi­dać du­że róż­ni­ce w ce­nach mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi pro­jek­ta­mi – mó­wi Grze­gorz Ko­siu­ra, dy­rek­tor za­rzą­dza­ją­cy por­ta­lu InwestycjewKurortach.pl – Naj­droż­sze pro­po­zy­cje ma­ją de­we­lo­pe­rzy bu­du­ją­cy w Za­ko­pa­nem, gdzie naj­czę­ściej lo­kum moż­na ku­pić w ce­nach ok. 9–21 tys. zł za mkw., choć po­ja­wia­ją się rów­nież ofer­ty za 5,1 tys. zł za metr – do­da­je.
We­dług przed­sta­wi­cie­li por­ta­lu InwestycjewKurortach.pl spad­ków cen ofer­to­wych  nie wi­dać. – De­we­lo­pe­rzy za­chę­ca­ją klien­tów cza­so­wy­mi pro­mo­cja­mi i ra­ba­ta­mi, zwłaszcza w obiek­tach już oddanych do użytku – tłu­ma­czy Kosiura. W sprze­da­ży do­mi­nu­ją lo­ka­le mniej­sze, 1- lub 2-po­ko­jo­we o pow. ok. 30–50 mkw. Co­raz czę­ściej in­we­sto­rzy od­da­ją projekty wy­kończone pod klucz.
Zda­niem Grze­go­rza Ko­siu­ry te­go­rocz­ny se­zon nie po­wi­nien przy­nieść więk­szych wa­hań ce­no­wych. – Wpraw­dzie jesz­cze w tym ro­ku od­da­ne zo­sta­ną do użyt­ku dwie du­że in­we­sty­cje w Szklar­skiej Po­rę­bie: Sun&Snow Re­sort i Cri­stal Re­sort, ale są one już wy­prze­da­ne w ok. 70 proc. Do­stęp­na jesz­cze ofer­ta jest więc nie­wiel­ka (ok. 20 lo­ka­li), nie na­le­ży zatem spo­dzie­wać się ob­ni­żek cen – oce­nia Grzegorz Ko­siu­ra.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA