fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płaszczyk Tamary, suknia Ity

Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
Samuel Willenberg, rzeźbiarz, malarz, ocalony z Treblinki, powstaniec warszawski
Był pan kie­dy­kol­wiek na Ja­snej Gó­rze?

Samuel Willenberg:
A jak­że, wszyst­kie mo­je wa­ga­ry tam by­ły! Prze­cież mieszka­łem w Czę­sto­cho­wie do  13. ro­ku ży­cia. Jak tam po­je­cha­łem po woj­nie, to szu­ka­łem na  tych mu­rach, czy jesz­cze gdzieś jest wy­gra­we­ro­wa­ne „Sa­mek"... (śmiech)

Ucie­ki­nier z Tre­blin­ki, Żyd, po­wsta­niec war­szaw­ski, ate­ista z Tel Awi­wu, sta­wia po­mnik Ja­na Paw­ła II...

Chciał­bym po­da­ro­wać swo­ją rzeź­bę Ja­na Paw­ła II, któ­ra mo­gła­by sta­nąć przed ko­ścio­łem św. Au­gu­sty­na na No­wo­lip­kach w War­sza­wie, na te­re­nie by­łe­go get­ta.

Cze­mu w ogó­le wy­rzeź­bił pan Oj­ca Świę­te­go?

To by­ło w 2005 ro­ku, po śmier­ci pa­pie­ża po­czu­łem, że mu­szę to zro­bić. Ja bar­dzo sza­no­wa­łem Ja­na Paw­ła II, któ­ry ty­le zro­bił dla po­pra­wy sto­sun­ku do Ży­dów, że zro­bi­łem rzeź­bę pa­pie­ża pa­trzą­ce­go na To­rę i ta­bli­cę z de­ka­lo­giem. To był po­ryw ser­ca.

Sztu­ką za­ją...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA