fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Jak założyć niepubliczną szkołę podstawową

By szkoła zaczęła działać od września tego roku, dokumenty należy składać już teraz
Fotorzepa, MW Michał Walczak
Niepubliczne placówki mogą być tworzone przez osoby fizyczne,a także osoby prawne, takie jak stowarzyszenia, fundacje czy nawet spółki
– Od dłuższego czasu dojrzewa w nas myśl o założeniu małej szkoły podstawowej – pisze czytelnik i pyta, jak obecnie wygląda procedura tworzenia takich placówek przez osoby fizyczne.

Podstawy, ewidencja i uprawnienia

Zagadnienia te reguluje ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), a dokładnie rozdział 8 „Szkoły i placówki niepubliczne".
13 623 tyle jest szkół podstawowych w Polsce (stan z września 2011 r.)
Procedura utworzenia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jest złożona. Jej najważniejsze elementy to zgłoszenie do ewidencji prowadzonej – w wypadku szkół podstawowych – przez gminy oraz uzyskanie uprawnień w kuratorium oświaty.
Szczegółową treść wniosku o wpis do ewidencji określa art. 82 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Wpisu wójt dokonuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Odmowa umieszczenia w ewidencji następuje w formie decyzji administracyjnej, co oznacza możliwość wniesienia odwołania.
Nadanie uprawnień szkoły publicznej placówce rozpoczynającej działalność następuje natomiast po dokonaniu analizy przez kuratora oświaty wniosku wraz z załączonymi do niego dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez nią kryteriów koniecznych do nadania jej uprawnień szkoły publicznej. Na wystawienie opinii kurator ma 30 dni, co wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Kiedy początek działalności

Pamiętać trzeba, że w wypadku szkoły podstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.
Tutaj sprawa jest prosta i wiąże się z organizacją roku szkolnego, który rozpoczyna się co do zasady 1 września, a kończy 31 sierpnia. Nowa szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej rozpocznie więc działalność z początkiem roku szkolnego.
Oczywiście, aby to nastąpiło, muszą zostać zakończone opisane procedury. Dlatego tak ważne jest, aby stosowne wnioski (do gminy oraz kuratorium oświaty) przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem. Należy tu uwzględnić czas na uzupełnienie dokumentów, ewentualne odwołania czy okres letnich wakacji.
To ważne, bo jeżeli prowadzący nie dochowa terminów, szkoła będzie mogła rozpocząć pracę dopiero od następnego roku szkolnego.
30 dni ma wójt na wpisanie szkoły niepublicznej do rejestru, a kurator na wydanie opinii

Dotacje dopiero od 1 stycznia

Ustawa o systemie oświaty stanowi, że szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych mogą otrzymywać dotacje z budżetu, np. gminy (szkoła podstawowa).
Jak stanowi art. 90 ust. 2a ustawy, „dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji".
Z przytoczonego przepisu wynika więc, że np. działająca od września 2012 r. szkoła podstawowa może liczyć na pieniądze z gminnej dotacji dopiero od 1 stycznia 2013 r.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora m.cyrankiewicz@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA