fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Tusk putinizuje Polskę

Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
Jadwiga Staniszkis, politolog w rozmowie z Małgorzatą Subotić
Ja­ki bę­dzie rok 2012?

Mo­że być za­ska­ku­ją­cy, w ja­kimś sen­sie nie­sa­mo­wi­ty, ale ra­czej za spra­wą te­go, co bę­dzie się dzia­ło na ze­wnątrz.

Al­bo?

Al­bo – je­śli cho­dzi o we­wnętrz­ne me­cha­ni­zmy – bę­dzie to kon­ty­nu­acja nie­zbyt po­zy­tyw­nych zja­wisk, któ­re ob­ser­wo­wa­li­śmy w koń­czą­cym się ro­ku.

Dla­cze­go miał­by być za­ska­ku­ją­cy i nie­sa­mo­wi­ty?

To, co zda­rzy się na ze­wnątrz Pol­ski, mo­że wie­le zmie­nić, tak­że u nas.

Co się mo­że więc zda­rzyć „na ze­wnątrz"?

Ma­my ca­łą se­rię wy­bo­rów w kil­ku kra­jach. Niem­cy, Fran­cja. Na przy­kład zmia­na war­ty w Niem­czech mo­że za­sad­ni­czo zmie­nić na nie­ko­rzyść re­la­cje z Pol­ską. Je­śli wy­gra SPD, a na ko­ali­cjan­ta weź­mie so­bie Zie­lo­nych.

Dla­cze­go to mia­ła­by być zmia­na na nie­ko­rzyść?

Bę­dzie­my mie­li do czy­nie­nia z bar­dziej pro­stac­ką po­li­ty­ką Nie­miec w sto­sun­ku do Pol­ski. Kanc­lerz An­ge­la Mer­kel, na­wet w kwe­stii unii...
Źródło: Plus Minus
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA