fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wywiady i opinie

Nie da się wygrać z demografią

Fotorzepa
Piotr Mazurkiewicz
Star­si kon­su­men­ci to wciąż dla firm nie­od­kry­ta ni­sza ryn­ko­wa. Spe­cjal­ne ofer­ty dla tej gru­py po­ja­wia­ją się jed­nak bar­dzo wol­no
W Pol­sce po­ku­tu­je wciąż mit, że wszy­scy eme­ry­ci są bied­ni i z tru­dem wią­żą ko­niec z koń­cem. To jed­nak już po­nad 4 mi­lio­ny go­spo­darstw do­mo­wych, dys­po­nu­ją­cych rocz­nie po­nad 150 mld zł. Ge­ne­ra­li­zo­wa­nie za­wsze jest obar­czo­ne błę­dem, a gru­pa ta wciąż trak­to­wa­na jest przez fir­my po ma­co­sze­mu ja­ko nieper­spek­ty­wicz­na, choć ma spe­cy­ficz­ne po­trze­by. Co­raz wię­cej kon­su­men­tów w wie­ku po­wy­żej 60 lat jest go­to­wych płacić za spe­cjal­ne, de­dy­ko­wa­ne im pro­duk­ty i usłu­gi.
 
Sie­ci han­dlo­we już za­czy­na­ją wpro­wa­dzać dla nich spe­cjal­ne ofer­ty, ale spro­wa­dza­ją się do ob­ni­ża­nia cen. Jed­nak przy­kład bar­dzo wy­so­kiej sprze­da­ży pro­stych w ob­słu­dze te­le­fo­nów z du­ży­mi kla­wi­sza­mi po­ka­zał, że szu­ka­ją prze­zna­czo­nych spe­cjal­nie dla nich pro­duk­tów. W in­nych kra­jach fir­my już daw­no zo­rien­to­wa­ły się, że spo­łe­czeń­stwa się sta­rze­ją i star­si klien­ci bę­dą sta­no­wi­li co­raz więk­szą gru­pę. Spe­cjal­nie pro­jek­to­wa­ne nie tyl­ko te­le­fo­ny, ale tak­że sprzę­ty ku­chen­ne są już nor­mą. Po­dob­nie jak wy­jaz­dy wa­ka­cyj­ne czy ofer­ta sa­lo­nów ko­sme­tycz­nych, co teraz jest ewe­ne­men­tem. Teraz biznesmeni zauważyli, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w specjalnych placówkach opiekuńczych i zaczęli je budować.
Wciąż tyl­ko 5 proc. Po­la­ków po­wy­żej 60 lat ko­rzy­sta z In­ter­ne­tu, jed­nak w mia­rę wcho­dze­nia w ten wiek ko­lej­nych rocz­ni­ków, przy­zwy­cza­jo­nych choć­by w pra­cy do no­wi­nek tech­nicz­nych, sy­tu­acja się zmie­ni. Ofer­ta dla osób star­szych bę­dzie się cie­szy­ła co­raz więk­szym po­wo­dze­niem. Le­piej za­wcza­su się do te­go przy­go­to­wać.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA