fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Opłata za żłobek nie w formie ryczałtu

SAM/Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku powinna odzwierciedlać rzeczywiste koszty związane z pobytem malucha w tej placówce
Rada Gminy w Lubinie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w gminnym żłobku. Postanowiła, że miesięczna opłata dziecka za pobyt w takiej placówce pobierana będzie w wysokości 20 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego przez prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Ponadto rada wskazała, że opłatę  zaokrągla się do pełnych złotych.
Tej treści uchwała trafiła do wojewody dolnośląskiego, który uznał jej  regulacje za niezgodne z przepisami  ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech, która m.in.  mówi o tym, że wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę ustala rada w drodze uchwały.
Zdaniem wojewody wysokość opłaty, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, stanowi jednak ponoszony przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci w wieku do lat trzech koszt pobytu dziecka w żłobku. Cechy usług świadczonych przez gminny żłobek nadają im charakter świadczenia cywilnoprawnego, a zatem zastosowanie ma w tym przypadku zasada ekwiwalentności świadczeń, zgodnie z którą opłatę wnosi się za konkretne świadczenia i w relacji do konkretnych kosztów świadczenia usług.
Istotne jest zatem, aby pomiędzy wysokością ponoszonej opłaty a zakresem i rodzajem świadczonej rzeczywiście usługi występowała ekonomiczna równorzędność. Partycypacja rodziców w kosztach pobytu dziecka w żłobku powinna zatem odpowiadać rozmiarom i zakresowi świadczenia, z którego dziecko korzystało w danym okresie. Chodzić tu będzie głównie o ilość godzin, jaką dane dziecko w nim przebywa.
Nie ma  zatem podstaw do przyjęcia w uchwale jednakowej stawki opłaty dla wszystkich rodziców. Rodzic dziecka, które przebywa w żłobku sześć godzin, niewątpliwie bowiem korzysta w mniejszym zakresie ze świadczeń udzielanych przez tę placówkę niż rodzic, którego dziecko przebywa w żłobku przykładowo przez  osiem  godzin.
W konsekwencji wojewoda uznał, że ukształtowanie opłaty za żłobek w formie swoistego ryczałtu narusza konstrukcję i cel przepisu kompetencyjnego.
sygnatura akt: NK-N.4131.403. 2011.jk8
Czytaj też:
 
Zobacz
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA