fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Jakie dokumenty składać do PFRON

Czy pracodawca mający status zakładu pracy chronionej musi do PFRON co miesiąc, oprócz DEK-II, wysyłać jeszcze druk o nazwie INF-1 oraz roczny INF-2? Jaka jest podstawa prawna tego obowiązku?
Tak, pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej (zpch) musi co miesiąc składać do PFRON:
- deklarację DEK-II, a de facto od 1 stycznia 2011 DEK-IIa (na tym drugim formularzu musi najpóźniej do 20 lipca br. zrobić korekty za miesiące od początku bieżącego roku),
- informację INF-1 oraz
- deklarację roczną DEK-R i informację roczną INF-2.
Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników (w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy) w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga minimum 6-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie musi dokonywać wpłat na PFRON.
Chodzi o wpłaty określone w art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2010 r. nr 214, poz. 1407 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji). Czyli o kwotę stanowiącą iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
Gdy pracodawca nie ma obowiązku jej uiszczania, musi – zgodnie art. 21 ust. 2f i 2f1 ustawy o rehabilitacji – składać informację INF-1 oraz INF-2 poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.

Dwa statusy w jednym wniosku

Jak przygotować wniosek Wn-D i załączniki Inf-D-P np. za marzec 2011, jeśli od 1 do 14 marca 2011 spółka nie była zpch, a od 15 dnia tego miesiąca uzyskała taki status? Czy we wniosku zaznaczyć w pozycji dotyczącej statusu pracodawcy: zpch czy inny pracodawca?
Gdy pracodawca w trakcie miesiąca sprawozdawczego uzyskuje status zpch, w poz. 35 wniosku WN-D (wersja obowiązująca od 21 marca 2011) powinien zaznaczyć jednocześnie ppkt 1 (zakład pracy chronionej) i ppkt 3 (inny pracodawca).

Korekty na nowych drukach

- Firma mająca status zpch w kwietniu 2011 otrzymała środki z ostatniej transzy w ramach dodatkowych kosztów administracyjnych, wypłacane na podstawie umowy z PFRON. W związku z tym powinna zrobić korekty wniosków WN-D za październik, listopad i grudzień 2010 oraz korekty odpowiednich INF-D-P. W systemie druki tych dokumentów są dostępne już według obecnie obowiązujących wzorów.
Czy firma powinna we wniosku WN-D wyliczyć wskaźnik zatrudnienia zgodnie z teraz obowiązującymi zasadami, tj. na podstawie ustawy o rehabilitacji i rozporządzenia unijnego oraz średniej z 12 miesięcy? Czy w korektach formularzy INF-D-P ma zaznaczyć, że dany pracownik ma ustalone prawo do emerytury? Czy w informacji INF-O-PP wypełnia pola, z których obecnie jest zwolniona jako przedsiębiorstwo zaliczone do średnich firm?
Składając korektę wniosku o miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń, firma wypełnia obecnie obowiązujące druki, zgodnie z przypisami do nich. SODiR nie wymaga jedynie wypełniania w druku INF-D-P pola dotyczącego przeciętnych miesięcznych wymiarów czasu pracy z ustalonym prawem do emerytury za okresy sprawozdawcze do lutego 2011. Wynika to z § 2 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (DzU nr 50, poz. 261).
Przepis ten przewiduje, że do 20 marca 2011, w odniesieniu do dofinansowania należnego za okresy do lutego 2011 włącznie, pracodawcy mogli stosować wzory formularzy w wersjach obowiązujących do 31 grudnia 2010, ale korygują je na nowych formularzach.
Formularz w nowej wersji należy załączać do korekt wniosków WN-D począwszy od stycznia 2009. Musi być też za każdym razem uzupełniany zgodnie z przypisami do niego.
Autorka jest wiceprezesem Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Zobacz więcej w serwisie:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA