fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Jak przechowywać niebezpieczne substancje w firmie

Fotorzepa, Kuba Krzysiak kk Kuba Krzysiak
Przedsiębiorcy muszą zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem przechowywać i przewozić substancje szkodzące zdrowiu, łatwopalne czy grożące wybuchem
Chemikalia, z którymi mają do czynienia pracownicy, bardzo często są klasyfikowane jako materiały niebezpieczne. Takie produkty należy przechowywać wyłącznie w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać pudełek, puszek czy słoików po artykułach spożywczych, ustawiać ich w szafkach czy np. lodówkach z żywnością.
Pomieszczenia, w których takie substancje mają się znajdować, powinny być odpowiednie do właściwości tych materiałów. Podobnie uważać trzeba, by właściwe były opakowania i zbiorniki, aparatura czy środki transportu.
Naczynia, puszki czy torby służące do przechowywania materiałów niebezpiecznych powinny być wykonane z materiału niepowodującego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich zawartością i nieulegającego uszkodzeniu w wyniku działania znajdującego się w nich produktu. Ponadto wytrzymałe i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnątrz, odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem się z nich niebezpiecznej zawartości.
Przy napełnianiu pamiętać trzeba o zapewnieniu wolnej przestrzeni choćby ze względu na możliwość termicznego rozszerzania się substancji.
Baczną uwagę zwrócić należy na zbiorniki i magazyny chemikaliów. Z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) wynika m.in., że należy uniemożliwić dostęp osób niepowołanych do miejsc, w których się one znajdują.
Nie można też zapomnieć o wywieszaniu instrukcji określających sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych; ich treść mają znać i stosować pracownicy zatrudnieni przy tych pracach.
Jeśli wśród magazynowanych substancji są wybuchowe czy grożące pożarem, pracownicy muszą mieć awaryjną łączność oraz znać warunki, jakie powinny być spełnione przed wejściem do takich pomieszczeń.
Przy składowaniu materiałów niebezpiecznych trzeba zachować m.in. właściwą temperaturę, wilgotność i ochronę przed nasłonecznieniem.
Ponadto należy przestrzegać ograniczeń dotyczących wspólnego magazynowania, a także ograniczeń ilości jednocześnie składowanych materiałów i rozmieszczenia ich w sposób umożliwiający prowadzenie kontroli. Wszystkie istotne informacje i zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych powinny być określone w instrukcjach.
Jeżeli pracownicy w trakcie wykonywania swoich obowiązków są narażeni na oblanie środkami żrącymi lub zapalenie odzieży, to nie dalej niż 20 m od stanowisk, na których wykonywane są te zadania, powinny być natryski ratunkowe umożliwiające obmycie całego ciała oraz oddzielne prysznice do przemywania oczu.
Definicja w przepisach
Materiały niebezpieczne to – według definicji z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp – w szczególności substancje i preparaty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych (obecna nazwa ustawy: o substancjach chemicznych i ich mieszaninach) oraz materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do 3 lub 4 grupy zagrożenia zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.
 
Czytaj też:
 
Zobacz:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA