fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Statuty żłobków gminy uchwalają z błędami

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Nieważna jest uchwała, która w swej treści nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w jej podstawie prawnej – przypomina wojewoda śląski
Do takich wniosków doszedł organ nadzoru, orzekając w rozstrzygnięciu nadzorczym z 29 kwietnia 2011 r. o uchyleniu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania statutu żłobka miejskiego nr 1. Podstawą stwierdzenia nieważności był stwierdzony przez wojewodę fakt, że uchwała ta zawiera w swej treści tylko niektóre elementy wymienione w art. 11 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. W części nieuregulowanej odsyłała do odrębnych uchwał rady.
Jak wynika z treści przytoczonego przepisu, statut żłobka powinien określać w szczególności: nazwę i miejsce jego prowadzenia, cele i zadania oraz sposób ich realizacji, warunki przyjmowania dzieci, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w razie nieobecności dziecka w żłobku.
Z treści tego przepisu wynika, że statut żłobka może regulować również inne kwestie w nim niewymienione – wyjaśnia wojewoda. Przesądza o tym użycie w treści przepisu wyrażenia „w szczególności". Jednocześnie wojewoda zauważył, że art. 11 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech ma charakter normy iuris cogentis, czyli bezwzględnie obowiązującej. To zaś oznacza, że niespełnienie którejkolwiek z przesłanek w niej wyrażonych skutkuje bezwzględną nieważnością aktu.
Taką wadą obciążona była uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu, w której radni nie zawarli unormowań określających zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w razie nieobecności dziecka w żłobku. Uchwała w tym zakresie odsyłała do przepisów odrębnych. Takie uregulowanie powoduje, że treść statutu pozbawiono elementu obligatoryjnego, co wpływa na ważność całej uchwały. W konsekwencji wojewoda ją uchylił (Dz.Urz. Woj. Sla. nr 108, poz. 2061).
W innym rozstrzygnięciu, z 31 maja 2011 r., wojewoda śląski stwierdził nieważność części postanowień uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie uchwalenia statutu żłobka publicznego prowadzonego przez gminę. W uchwale tej rada stwierdziła, że traci moc dotychczasowy statut żłobka.
Skoro na mocy art. 75 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech żłobki zostały wyjęte spod regulacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i oddane pod reżim nowej ustawy, to tym bardziej nie mogą one działać na podstawie jakichkolwiek aktów wydanych na podstawie ustawy o ZOZ. Zgodnie z przyjętymi zasadami legislacji akty wykonawcze dzielą los aktów, w których mają swoje umocowanie – uzasadniał wojewoda.
Jeżeli zatem nowa ustawa nie zawiera wyraźnych przepisów zachowujących w mocy akty wykonawcze, to wszystkie wydane na podstawie starej ustawy tracą moc z dniem wejścia w życie nowej. W konsekwencji nie trzeba ich uchylać (Dz.Urz.Woj.Sla. nr 124, poz. 2405).
Zobacz więcej w serwisie:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA