fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Ile możesz dorobić pobierając świadczenie

www.sxc.hu
Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego mogą podjąć działalność zarobkową i uzyskiwać z tego tytułu przychód
Jeśli jednak jest to działalność objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, uzyskiwany przez nie przychód nie może przekroczyć określonych progów zarobkowych. W przeciwnym razie ZUS zmniejsza lub zawiesza świadczenie.
Zasady dorabiania do świadczeń przedemerytalnych niedawno istotnie się zmieniły. Od 1 lutego 2011 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zawieszania i zmniejszania tych świadczeń w przypadku uzyskiwania przychodu z działalności zarobkowej.
Zmieniły się też regulacje dotyczące rozliczenia tego przychodu po zakończeniu roku rozliczeniowego. Należy jednak podkreślić, że nowe przepisy mają w praktyce zastosowanie do nowego roku rozliczeniowego trwającego od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. Przychód za miniony rok rozliczeniowy, który trwał od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r., ZUS rozliczy na dotychczasowych zasadach.
Zarówno dotychczasowe, jak i nowe zasady zawieszania i  zmniejszania świadczeń przedemerytalnych oraz rozliczenia przychodu przez osobę uprawnioną do tego świadczenia mają zastosowanie do wypłacanych przez ZUS zasiłków przedemerytalnych.
ZUS przyznawał te świadczenia na podstawie nieobowiązujących już obecnie przepisów ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 58, poz. 514 ze zm.).

Skomplikowane zasady

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas regulacjami świadczenie przedemerytalne podlegało zawieszeniu, jeśli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekraczał graniczną kwotę przychodu wynoszącą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji (w minionym roku rozliczeniowym – 2172,10 zł).
Świadczenie zawieszane było również wtedy, gdy jego kwota przekraczała dopuszczalną kwotę przychodu wynoszącą 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji (w minionym roku rozliczeniowym – 1551,50 zł).
Jeśli uzyskiwany przychód nie przekraczał granicznej kwoty przychodu, a kwota świadczenia – dopuszczalnej kwoty przychodu, ale suma świadczenia przedemerytalnego oraz przychodu przekraczała dopuszczalną kwotę przychodu, ZUS zmniejszał świadczenie.
Zmniejszenie to było równe kwocie przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu pomniejszonej o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez osobę ubezpieczoną i ustalone od kwoty przekroczenia. Przepisy gwarantowały jednak, że po zmniejszeniu świadczenie nie mogło być niższe od gwarantowanej kwoty, która w minionym roku rozliczeniowym wynosiła 420,58 zł.
ZUS dokonywał rozliczenia przychodu po zakończeniu roku rozliczeniowego na podstawie zaświadczenia o przychodzie wystawionego przez płatnika składek lub – w przypadku osoby opłacającej składki samodzielnie – oświadczenia o przychodzie. Dokument ten musiał być nadesłany do końca maja danego roku. Przepisy przewidywały tylko rozliczenie w formie rocznej.
Na takich zasadach ZUS dokona również rozliczenia przychodu za okres przypadający od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. Osoby uprawnione do świadczeń przedemerytalnych musiały do końca maja br. nadesłać zaświadczenie lub oświadczenie o swoich zarobkach we wspomnianym okresie.

Od 1 marca nowe reguły

Świadczenie przedemerytalne podlega obecnie zmniejszeniu wówczas, gdy miesięczny przychód przekracza dopuszczalną kwotę przychodu wynoszącą 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ale nie przekracza granicznej kwoty przy- chodu wynoszącej 70 proc. tego wynagrodzenia.
Od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. kwoty te wynoszą odpowiednio 806,30 zł oraz  2257,50 zł.
Zmniejszenie świadczenia jest równe kwocie przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu z zastrzeżeniem, że nie może być wyższe od minimalnej gwarantowanej kwoty świadczenia (od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. – 433,62 zł).
Nowe przepisy pozostawiają dotychczasową zasadę, zgodnie z którą świadczenia podlegają zawieszeniu w przypadku, gdy uzyskiwany przychód przekracza graniczną kwotę przychodu wynoszącą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w  roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji.
Zniesiona zostaje natomiast regulacja przewidująca zawieszenie prawa do świadczenia w przypadku, gdy jego kwota przekracza dopuszczalną kwotę przychodu.
Zmienione zasady rozliczenia przychodu
Począwszy od nowego roku rozliczeniowego (trwającego od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r.), zmieniły się zasady rozliczania przychodu uzyskanego przez osoby uprawnione do świadczeń przedemerytalnych.
ZUS będzie rozliczał przychód w wariancie rocznym lub miesięcznym (a nie tak jak dotychczas – tylko w stosunku rocznym) w zależności od tego, która z nich będzie korzystniejsza dla osoby uprawnionej.
W celu dokonania rozliczenia w formie miesięcznej zaświadczenie płatnika składek lub oświadczenie świadczeniobiorcy będzie musiało potwierdzać nie tylko całoroczny przychód, ale również przychód uzyskany w poszczególnych miesiącach rozliczanego roku.
Dokonując rozliczenia w stosunku rocznym, ZUS będzie porównywał łączną kwotę przychodu osiągniętą w roku rozliczeniowym do rocznej dopuszczalnej i granicznej kwoty przychodu.
Dokonując z kolei rozliczenia miesięcznego, ZUS porówna kwoty przychodu osiągnięte przez osobę uprawnioną w kolejnych miesiącach roku rozliczeniowego do dopuszczalnej i granicznej kwoty przychodu obowiązujących w tych miesiącach.
Czytaj też:
 
Zobacz cały Kodeks emerytalny
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA