fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Tygodniowy przegląd orzecznictwa 27 maj-3 czerwiec 2011

Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Przedstawiamy przegląd wyroków dotyczących firm, opisywanych w tym tygodniu na łamach "Rzeczpospolitej" i serwisu www.rp.pl
VAT
Czy kopie faktur papierowych mogą być przechowywane w formie elektronicznej?
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. SA/Wa 2317/10)
Stan faktyczny:
Spółka spytała izbę, czy może przechowywać kopie wystawione w innej formie niż oryginały, tj. w w formie elektronicznej. Fiskus odmówił stosowania systemu mieszanego, argumentując, że z przepisów rozporządzenia regulującego sposób wystawiania i przechowywania faktur wynika, iż powinny być one wystawiane w formie materialnej w liczbie co najmniej dwóch egzemplarzy – dwie sztuki tego samego dokumentu.
WSA orzekł:
Przepisy pozwalają na stosownie mieszanego systemu wystawiania i przechowywania faktur.
Czytaj więcej w artykule: Faktury mieszane zgodne z prawem
Zobacz również:
Kiedy podatnik zapłaci obniżony VAT do importu leków?
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 maja 2011 r. (sygn. I FSK 585/10)
Stan faktyczny:
Spółka uważała, że ma prawo do obniżonej stawki VAT na import substancji do produkcji leków. Importowała surowiec, który w zgłoszeniu celnym zgłosiła jako towar z zastosowaniem zerowej stawki celnej i 7-proc. stawki VAT.
Fiskus zakwestionował wysokość zapłaconej daniny.  Argumentował, że przedmiotem importu był surowiec farmaceutyczny dopuszczony do obrotu bez konieczności uzyskiwania pozwolenia ministra zdrowia, a nie gotowy produkt leczniczy. Importowana substancja nie jest produktem leczniczym i nie została wpisana do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w RP. Nie było więc podstaw do zastosowania preferencyjnej stawki VAT.
NSA orzekł:
O możliwości zastosowania preferencyjnej stawki decyduje to, czy sprowadzana substancja została wpisana do rejestru produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce.
Czytaj więcej w artykule: Kiedy import leków bez preferencji
PIT
Czy dowóz do pracy pracownika jest przychodem ze stosunku pracy?
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2011  r. (sygn. II FSK 22/10)
Stan faktyczny:
Spółka opłaca firmy przewozowe, które przywożą pracowników do pracy i z powrotem do miejsca zamieszkania. Dla większości z nich jest to jedyna możliwość dojazdu do pracy. Przewoźnicy w zależności od częstotliwości  przejazdów obciążają spółkę kosztami świadczonych usług. Jednak wartość usługi transportowej nie jest uzależniona od liczby przewożonych pracowników, ponieważ w każdym dniu jest ona inna.
Spółka spytała, czy wartość opłacanych przejazdów pracowników do i z miejsca pracy powoduje powstanie po ich stronie przychodu do opodatkowania. Fiskus stwierdził, że tak.
NSA orzekł:
Sfinansowany przez pracodawcę transport pracowników może być ich przychodem, jeśli da się przypisać określonej osobie konkretną wartość nieodpłatnego świadczenia. Decyduje o tym postępowanie dowodowe.
Czytaj więcej w artykule: Czy dowóz do pracy to przychód
Czy małym podatnikiem mógł być każdy ze wspólników spółki jawnej?
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 maja 2011 r. (sygn. II FSK 113-116/10)
Stan faktyczny:
Sprawa dotyczyła stanu faktycznego z 2007 r. Fiskus nie chciał wydać podatnikom będącym wspólnikami w spółce jawnej zaświadczenia o tzw. pomocy de minimis. Tłumaczył, że wnioskodawcy byli wspólnikami w spółce, która przekroczyła w 2006 r. limit przychodu odnoszący się do małego podatnika. To z kolei wykluczało ją z grona podmiotów uprawnionych do uprzywilejowanej amortyzacji w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (pomocy de minimis).
Wspólnicy nie zgodzili się z taką interpretacją. W ich ocenie pojęcie małego podatnika, o którym mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o PIT, należało odnieść do osoby wspólnika osoby fizycznej, a nie do spółki jawnej.
NSA orzekł:
W okresie sprzed nowelizacji z 2009 r. w wypadku spółki jawnej limit dotyczący małego podatnika odnosił się do wspólników, a nie do samej spółki.
CIT
Czy odsetki bankowe od pieniędzy pożyczonych na wypłatę dywidendy są kosztem?
postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 czerwca 2011 r. (sygn. II FSK 124/10)
NSA nie odpowiedział na pytanie, czy zapłacone przez spółkę z o.o. odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy oraz inne wydatki z tym związane są kosztem podatkowym. Orzecznictwo w tym zakresie jest niejednolite. Ostatecznie spór rozstrzygnie uchwała NSA.
Czy jest kosztem dodatkowe wynagrodzenie dla byłych wspólników w zamian za zgodzę na umorzenie ich akcji ?
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 11 maja 2011 r. (sygn. I SA/Gd 191/11)
Stan faktyczny:
W zamian za zgodę na umorzenie udziałów byli wspólnicy otrzymali wynagrodzenie wyższe niż wartość nominalna umarzanych udziałów. Spółka twierdziła, że ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. c ustawy o CIT, nadwyżkę wynagrodzenia przewyższającą wartość nominalną udziałów. Fiskus to zanegował.
WSA orzekł:
Wartość nominalna udziałów, a także wszystkie kwoty, w tym wynagrodzenie, związane z ich umorzeniem, nie mogą być kosztami uzyskania przychodów.
Czy wkład niepieniężny przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego podlega amortyzacji?
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 kwietnia 2011 r. (sygn. akt III SA/Wa 2073/10)
WSA orzekł:
Wkład niepieniężny przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego nie podlega odpisom amortyzacyjnym.
Czy przygotowania do budowy zwiększają koszty inwestycji?
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 10 maja 2011 r. (sygn. I SA/Kr 564/11)
Stan faktyczny:
Spółka zwróciła się z wnioskiem o interpretację, czy pojęcie inwestycji obejmuje także wydatki poniesione na czynności przygotowawcze. Jej zdaniem koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji, a w pojęciu inwestycji, jako środków trwałych w budowie, mieszczą się czynności związane z przygotowaniem do budowy.
Organ tylko częściowo zgodził się ze stanowiskiem spółki. Gdy chodzi o wybór i pozyskanie gruntu, zbadanie potencjalnego rynku, określenie zapotrzebowania na sklep, uznał, że jej stanowisko jest nieprawidłowe.
WSA orzekł:
Jeśli wydatki da się przypisać do konkretnej inwestycji, zwiększają one wartość początkową środka trwałego i są kosztami podatkowymi w momencie zbycia lub likwidacji.
Czy certyfikat rezydencji może dotyczyć stanu przyszłego?
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 maja 2011 r. (sygn. III SA/Wa 2443/10)
Stan faktyczny:
Spółka spytała izbę, czy w sytuacji gdy bank posiada certyfikat rezydencji wskazujący rok, za który został on wydany, lub w dokumencie tym wskazany jest okres przypadający przed dniem wystawienia certyfikatu, możliwe jest stosowanie na jego podstawie zasad wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
WSA orzekł:
Certyfikat jest zaświadczeniem, czyli dokumentem potwierdzającym określony stan faktyczny na dzień jego wydania, a także – gdy wynika to z jego treści – w przeszłości, ale nie może dotyczyć stanów przyszłych, które dopiero mogą wystąpić.
Czy firma działająca na terenie specjalnej strefy ekonomicznej może być członkiem podatkowej grupy kapitałowej?
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 22 marca 2011 r. (sygn. I SA/Gd 1311/10)
Stan faktyczny:
Spółka prowadziła działalność gospodarczą w SSE i korzystała ze zwolnienia podatkowego. Spółka chce wejść w skład podatkowej grupy kapitałowej. Ale zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT spółki, które ją tworzą, nie mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw. Zdaniem fiskusa dotyczy to także podmiotów działających w SSE.
WSA orzekł:
Firma działająca na terenie specjalnej strefy ekonomicznej może być członkiem podatkowej grupy kapitałowej. Źródło zwolnienia znajduje się w samej ustawie o CIT, a nie w odrębnych przepisach.
Czytaj więcej w artykule: Zwolnienie w strefie
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Czy od latarni znajdujących się w pasie drogi publicznej trzeba płacić podatek?
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 6 maja 2011 (sygnatura akt: I SA/Łd 398/11)
Stan faktyczny:
Spółka handlowa, zajmująca się dystrybucją energii elektrycznej, we wniosku o interpretację przepisów podatkowych pytała, czy znajdujące się w pasie drogowym budowle w postaci latarni ulicznych, których jest właścicielem, podlegają podatkowi od nieruchomości.
Organ podatkowy udzielił odpowiedzi, która nie satysfakcjonowała firmy, więc ta wniosła skargę do sądu.
WSA orzekł:
Spółka energetyczna jest właścicielem latarni oświetleniowych, które bez wątpienia służą prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, co przesądza o tym, że budowle te podlegają opodatkowaniu.
Czytaj też:
Jaka stawka podatku od likwidowanej linii kolejowej wyłączonej z użytkowania?
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 12 maja 2011 (sygnatura akt: I SA/Ol 241/11)
Stan faktyczny:
Zdaniem spółki PKP linia kolejowa na odcinku objętym decyzją podatkową wójta jest już nieczynna (linia kolejowa została zlikwidowana), a grunty nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej innej niż transport kolejowy. Dlatego nie powinny być uznane za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
WSA orzekł:
Rację ma wójt. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w art. 2 ust. 1 wymienia przedmioty opodatkowania, są to: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, i przy definicji tych pojęć odwołuje się do prawa budowlanego, a nie ustawy o transporcie kolejowym.
ULGI PODATKOWE
Kiedy firmowe długi uniemożliwiają umorzenie podatku od nieruchomości?
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 19 maja 2011 r., (sygn. I SA/Łd 148/11)
Stan faktyczny:
Podatniczka zwróciła się do burmistrza o umorzenie należności z tytułu podatku od nieruchomości. Jako podstawę podała trudną sytuację rodziny i podeszły wiek (74 lata) uniemożliwiający podjęcie zatrudnienia. Zaległości wynikały z podatku od nieruchomości  wykorzystywanej w prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej.
Burmistrz miasta, a później SKO, odrzucili wniosek o umorzenie argumentując, że trudności finansowe, na które się ona powołuje, są elementem ryzyka gospodarczego i dotyczą wielu podatników.
WSA orzekł:
Co do zasady organ podatkowy jest zobligowany do ustalenia, czy w danej sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie ulgi. Musi zatem wszechstronnie wyjaśnić okoliczności faktyczne po to, aby na tej podstawie stwierdzić, czy występuje ważny interes podatnika.
Wyciąganie negatywnych dla podatnika wniosków z tego, że ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej spoczywa na przedsiębiorcy, byłoby zasadne tylko wówczas, gdyby organ stwierdził brak należytej staranności w działaniu podatnika czy też jego niedbalstwo prowadzące do utraty zdolności finansowych.
Czytaj więcej a artykule: Długi z firmy nie wykluczają umorzenia
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Od kiedy można wystąpić z wnioskiem o ukaranie dłużnika zakazem prowadzenia działalności gospodarczej?
uchwała Sądu Najwyższego (sygnatura akt  III CZP 23/11)
SN orzekł:
Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony, trzyletni termin na wystąpienie o zakaz działalności gospodarczej dla menedżera bankruta zaczyna biec dwa tygodnie od zaprzestania regulowania długów. Po jego upływie nie można wystąpić z takim żądaniem, chyba że była prowadzona upadłość.
Czytaj więcej w artykule: Skutki odwlekania upadłości
 
 
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA