fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Groźba rządu Irlandii elementem negocjacji z UE i MFW?

Bloomberg
In­we­sto­rzy, któ­rzy ulo­ko­wa­li pie­nią­dze w ob­li­ga­cje ir­landz­kich ban­ków mo­gą nie otrzy­mać z po­wro­tem ca­ło­ści wło­żo­nych w nie środ­ków
- Nasz rząd chce trwa­łe­go i ca­ło­ścio­we­go roz­wią­za­nia pro­ble­mów sys­te­mu ban­ko­we­go. Bę­dzie ono obej­mo­wać re­ka­pi­ta­li­za­cję ban­ków, ale rów­nież po­dzie­le­nie się kosz­ta­mi ich ra­to­wa­nia z in­we­sto­ra­mi - twier­dzi Si­mon Co­ve­ney, ir­landz­ki mi­ni­ster rol­nic­twa.
Po­twier­dza to wcze­śniej­sze za­po­wie­dzi pre­mie­ra Ir­lan­dii En­da Ken­ny'ego mó­wią­ce, że in­we­sto­rzy któ­rzy ulo­ko­wa­li pie­nią­dze w ob­li­ga­cje ir­landz­kich ban­ków uza­leż­nio­nych od po­mo­cy fi­nan­so­wej pań­stwa oraz mię­dzy­na­ro­do­wych in­sty­tu­cji, mo­gą nie otrzy­mać z po­wro­tem ca­ło­ści wło­żo­nych w nie środ­ków.
We­dług da­nych ir­landz­kie­go ban­ku cen­tral­ne­go, w rę­kach in­we­sto­rów znaj­du­je się 16,4 mld eu­ro dłu­gu wy­emi­to­wa­ne­go przez po­życz­ko­daw­ców z Zie­lo­nej Wy­spy ob­ję­tych rzą­do­wy­mi gwa­ran­cja­mi. Zda­niem ana­li­ty­ków, pre­mier Ken­ny, spra­wu­ją­cy wła­dzę od mie­sią­ca, wy­ko­rzy­stu­je kwe­stię ob­cią­że­nia in­we­sto­rów czę­ścią kosz­tów po­mo­cy dla ban­ków, po to by uzy­skać od Bruk­se­li i MFW po­pra­wę wa­run­ków, na któ­rych zo­stał przy­zna­ny Ir­lan­dii pa­kiet po­mo­co­wy.
Źródło: Bloomberg
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA