fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Fundusze unijne na Śląsku: zmiany w dokumentach RPO

Zmiany w szczegółowym opisie priorytetów przynoszą m.in. modyfikacje w katalogu dozwolonych wydatków
Zgodnie z uchwałą zarządu województwa śląskiego z 3 marca (507/26/IV/2011) zmienione zostały niektóre zapisy tzw. uszczegółowienia programu regionalnego.
Aktualizacja dokumentu związana była przede wszystkim z dostosowaniem go do aktualnych wymogów prawnych (np. w wyniku wejścia w życie nowych rozporządzeń ministra rozwoju regionalnego) oraz przeniesieniem niezagospodarowanych środków pomiędzy działaniami w ramach następujących priorytetów:
- badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość (priorytet I),
- środowisko (V),
- transport (VII),
- zdrowie i rekreacja (IX).
Jednak oprócz wielu formalnych modyfikacji aktualizacja przynosi także pewne istotne zmiany merytoryczne. W szczególności odnoszą się one do zakresu tzw. wydatków kwalifikowanych, czyli tych, które mogą być przedmiotem rozliczeń (refundacji wydatków, zaliczek).
Mówiąc inaczej tych wydatków, o których częściowy zwrot wolno się ubiegać po zakończeniu realizacji dofinansowanego projektu. Ich znajomość jest oczywiście ważna już na samym etapie przygotowywania projektu (w szczególności jego budżetu), jego realizacji i rozliczania.
W przypadku województwa śląskiego informacje na  ten temat zawarte są w załączniku nr 2 do uszczegółowienia programu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności”.  I  tak zmiany dotknęły między innymi działanie 1.1.2 „Promocja inwestycyjna”.
W tym wypadku, co warte podkreślenia, katalog takich wydatków został rozszerzony, co zwiększa możliwości inwestycyjne podmiotów realizujących dotowane projekty.
I tak, zgodnie z wymienionymi wytycznymi, do  wydatków niekwalifikowanych w  tym działaniu zalicza się całość wydatków wymienionych w części pierwszej dokumentu (pkt 11), a także całość wydatków obejmujących:
- nabycie nieruchomości,
- koszty budowy tablic informacyjnych, reklamowych, m.in. billboardów, citylightów,
- leasing oraz inne techniki finansowania nieruchomości, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- amortyzację środków trwałych,
- roboty budowlane,
- wydatki na instrumenty finansowe (dokapitalizowanie funduszy),
- wkład niepieniężny.
Tym samym z zestawienia tego, w porównaniu z dotychczas obowiązującą wersją, zniknęły wydatki ponoszone na:
- zakup środków trwałych,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych,
- instalację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- usługi finansowe i zabezpieczenia.
Innymi słowy wydatki te w ramach działania 1.1.2 zostały uznane za kwalifikowane. Wynika to z oceny władz samorządowych (instytucji zarządzającej), że wydatki te mogą być niezbędne do prawidłowej realizacji projektów, a tym samym ich dofinansowanie ze środków programu powinno być dozwolone.
Aktualną wersję szczegółowego opisu priorytetów wraz z załącznikami można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl. Umieszczono tam również dokument „rejestruj zmiany”, który ułatwia rozeznanie się we wszystkich wprowadzonych modyfikacjach.
 
Więcej informacji w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA