fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Fundusze unijne:dotacje na badania i prace rozwojowe

Rzeczpospolita
Od 7 marca do 8 kwietnia przedsiębiorcy, którzy stawiają na rozwój i podnoszenie konkurencyjności przez wymyślanie i doskonalenie własnych produktów, mogą starać się o granty
W najbliższy poniedziałek startuje kolejny konkurs do działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” programu „Innowacyjna gospodarka”.
Zgodnie z nazwą jego celem jest finansowe wsparcie przedsiębiorców prowadzących badania przemysłowe lub realizujących prace rozwojowe. Chodzi zatem o wymyślanie nowych lub doskonalenie istniejących produktów lub usług.
Zgodnie z definicjami tych pojęć, ujętymi w unijnym rozporządzeniu o tzw. wyłączeniach blokowych (rozporządzenie Komisji nr 800/2008), badania przemysłowe oznaczają badania planowane lub krytyczne przyczyniające się do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.
Ich nadrzędnym celem jest opracowanie nowych produktów, procesów lub usług bądź też wprowadzenie znaczących ulepszeń do tych już istniejących. Przy tym uwzględnia się tu tworzenie elementów składowych systemów złożonych, jeżeli jest to niezbędne do badań przemysłowych.
Z kolei prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.
Rozróżnienie pomiędzy badaniami przemysłowymi a pracami rozwojowymi ma istotne znaczenie ze względu na wysokość możliwej do uzyskania dotacji.
Jak wynika z wysokości maksymalnej pomocy, Unia Europejska bardziej ceni badania przemysłowe.
W tym bowiem wypadku intensywność wsparcia, czyli procentowy udział dotacji w wydatkach kwalifikowanych, może stanowić do:
- 70 proc., gdy projekt realizuje mikro- lub mały przedsiębiorca,
- 60 proc. dla średniej wielkości firm,
- 50 proc. dla pozostałych podmiotów, czyli niespełniających definicji firmy z sektora MŚP.
Z kolei w przypadku prowadzenia prac rozwojowych maksymalna dotacja to odpowiednio:
- 45 proc.,
- 35 proc.,
- 25 proc.
Warto dodać, że firmy mogą się postarać o zwiększenie pomocy o 15 pkt proc. (chociaż w żadnym wypadku nie może przekroczyć 80 proc.).
Jest to możliwe, gdy firma podejmie efektywną współpracę z innym (niezależnym) przedsiębiorcą lub organizacją badawczą w ramach projektu partnerskiego lub wyniki badań przemysłowych będą szeroko rozpowszechniane np. na konferencjach naukowych i technicznych, przez publikację w czasopismach naukowych lub za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania.
Zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego regulującego zasady udzielania pomocy wydatkami kwalifikującymi się do wsparcia są te poniesione po dniu złożenia wniosku o dotację do dnia wskazanego w umowie o dofinansowanie.
Po nowelizacji
Wsparcie z działania 1.4 PO IG przyznawane jest zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu „Innowacyjna gospodarka” (DzU z 2008 r. nr 68, poz. 414 ze zm.).
Warto zaznaczyć, że 18 lutego weszła w życie ostatnia nowelizacja tego rozporządzenia (DzU z 2011 r. nr 36, poz. 185). Na stronach resortu rozwoju umieszczona została robocza ujednolicona wersja całego aktu, co powinno ułatwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z przepisami.
Zalicza się do nich wydatki poniesione na:
- wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu badawczego objętego wsparciem oraz osób zarządzających tym projektem w zakresie, w jakim są one zatrudnione w ramach jego realizacji:
- pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu badawczego. Jeżeli jednak nie są one wykorzystywane na potrzeby projektu badawczego przez ich całkowity okres użytkowania, do wydatków tych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu;
- pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane na potrzeby prowadzenia badań lub prac rozwojowych;
- zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, o ile spełnione są pewne dodatkowe warunki;
- zakup badań, usług doradczych i równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu badawczego;
- pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizowanej działalności badawczej;
- pokrycie kosztów ogólnych ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizowanego projektu badawczego, do wysokości 10 proc. pozostałych wydatków.
Ponadto unijna dotacja może współfinansować wydatki poniesione na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego ustanowienie byłoby wymagane przez PARP) oraz kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego (subkonta) przeznaczonego do obsługi (rozliczania) projektu lub płatności zaliczkowych. Wszystkie te wydatki muszą zostać przypisane odpowiednio do badań przemysłowych lub prac rozwojowych.
O dotacje mają prawo starać się wszystkie firmy, niezależnie od wielkości, prowadzące działalność i mające siedzibę, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą miejsce zamieszkania na terenie Polski.
W przypadku przedsiębiorców realizujących projekty w województwach: łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim lub podkarpackim minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 400 tys. zł.
Dla firm realizujących projekty zlokalizowane w pozostałych regionach nie określono minimalnej wartości takich wydatków. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć przez jego zarejestrowanie w tzw. generatorze wniosków. Jest on dostępny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl).
Rejestracji należy dokonać w terminie od 7 marca do 8 kwietnia. Jednak to nie wszystkie wymogi z tym związane.
Przedsiębiorcy muszą pamiętać o konieczności potwierdzenia poprawności danych zawartych w aplikacji złożonej w formie elektronicznej. Należy tego dokonać w ciągu pięciu dni roboczych, a można to zrobić na dwa sposoby. Mianowicie
- podpisanie formularza z danymi wniosku oraz złożenie załączników do wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, i
- podpisanie wydruku wniosku oraz złożenie załączników do wniosku w formie papierowej listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w  regionalnej instytucji finansującej, właściwej ze względu na lokalizację projektu (ich listę wraz z danymi kontaktowymi można znaleźć na stronie PARP).
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA