fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Na zapłatę daniny od umów mamy dwa tygodnie

Jeśli kupujemy samochód, zawieramy umowę spółki cywilnej lub zaciągamy prywatną pożyczkę na większą kwotę, to musimy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych
Od 1 stycznia 2007 r. rozliczamy się z fiskusem z tej daniny na nowym formularzu PCC-3.
Wzór tej deklaracji ustalił minister finansów w rozporządzeniu z 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU nr 243, poz. 1764). Wydanie tego rozporządzenia podyktowane jest zmianami, jakie do ustawy z 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadziła ustawa z 16 listopada 2006 r. nowelizująca tę ustawę, a także ustawę z 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Załącznikiem do deklaracji PCC-3 jest ustalony w tymże rozporządzeniu formularz PCC-3/A "Informacja po pozostałych podatnikach" wypełniany, gdy w danej czynności uczestniczą więcej niż dwa podmioty. Rozporządzenie zawiera też wzór formularza PCC-2 "Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika", czyli przez notariusza.
Jeśli umowa kupna sprzedaży, np. mieszkania spółdzielczego, umowa spółki lub zmiana umowy spółki ma formę aktu notarialnego, a taka jest wymagana m.in. w wypadku umów spółki z o. o., akcyjnej, to podatek od czynności cywilnoprawnych pobierze notariusz będący jego płatnikiem. On też musi rozliczyć się z niego z fiskusem. W takich sytuacjach kupujący ani spółka deklaracji na PCC-3 nie składają.
Jeśli na podmiocie uczestniczącym w czynności objętej tą daniną ciąży taki obowiązek, to na złożenie PCC-3 ma on 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku zapłaty, tj. np. zawarcia umowy kupna samochodu, podpisania umowy spółki cywilnej. W tym terminie należy złożyć deklarację PCC-3 w urzędzie skarbowym albo nadać ją na poczcie.
W nowym rozporządzeniu minister unormował również sposób pobierania podatku przez notariuszy, sposób prowadzenia przez notariuszy rejestru tego podatku, a także zwrotu podatku, w sytuacjach, gdy ustawa z 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych to przewiduje. Rozporządzenie nakłada na notariuszy obowiązek udzielania ustnych pouczeń podatnikom tej daniny.
Przede wszystkim muszą oni informować podatników o przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym odpowiedzialności za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, jeśli prowadzi to do narażenia podatku na uszczuplenie, np. świadome zaniżenie wartości nabywanych dóbr. Ciąży też na nich np. obowiązek poinformowania nabywcy mieszkania, że urząd skarbowy może określić, podwyższyć i (raczej teoretycznie) obniżyć wartość nabywanego lokum, od której liczy się 2-proc. podatek, a także o obowiązku dopłaty do podatku będącej konsekwencją podwyższenia wartości czynności.
Do zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązany jest organ podatkowy, czyli urząd skarbowy położony na terenie gminy, której dochodem był ten podatek.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA