fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Umowa-zlecenie sprzed lat może być teraz uznana za umowę o pracę

Osoby zatrudnione kiedyś na umowę, od której pracodawca nie musiał odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne, mogą się starać o zaliczenie tego okresu jako składkowego
Muszą jednak udowodnić, że firma omijała ich kosztem przepisy. Taki jest wniosek z wyroku Sądu Najwyższego. Dla wielu osób może to oznaczać podwyżkę ich rent bądź emerytur jako świadczeń obliczanych na podstawie stażu pracy. Dla innych uzyskanie prawa do tych świadczeń, szczególnie gdy brakowało im do tego odpowiedniego wymiaru okresów składkowych i nieskładkowych.
Gdy Adam G. zwrócił się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, ZUS odmówił mu prawa do tego świadczenia. Ubezpieczony spełniał niemal wszystkie pozostałe przesłanki uzyskania prawa do renty, gdyż lekarz orzecznik stwierdził u niego częściową niezdolność do pracy, ale ZUS uzasadnił odmowę brakiem wystarczającego stażu pracy tuż przed złożeniem wniosku o przyznanie renty.
Przepisy wymagają bowiem, aby taka osoba wykazała się w dekadzie przed zgłoszeniem wniosku o rentę okresem pięciu lat składkowych i nieskładkowych.
Sądy okręgowy, a następnie apelacyjny, do których trafiła ta sprawa, uznały jednak, że ubezpieczony zyskał prawo do renty, gdyż umowy-zlecenia zawierane przez ubezpieczonego z właścicielem zakładu betoniarsko-posadzkarskiego w latach 1992 - 1993 nosiły znamiona pozorności w celu ominięcia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
Jak się okazało, ZUS mógł sam ustalić te okoliczności podczas postępowania o przyznanie renty. Wszystkie niezbędne dokumenty, które stanowiły podstawę rozstrzygnięcia sądu, znalazły się bowiem w aktach. ZUS uznał jednak wtedy, że w tym okresie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego objęte były tylko osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia trwającej powyżej30 dni. Nie było więc podstaw do obciążenia pracodawcy ubezpieczonego obowiązkiem zapłaty składek.
Sąd uznał jednak, że praca wykonywana przez ubezpieczonego zawierała typowe elementy umowy o pracę. Cały więc ten okres powinien zostać uwzględniony jako okres składkowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17 grudnia1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Sporny okres wynosił łącznie 140 dni (cztery miesiące i 20 dni) i po doliczeniu do uwzględnionych już przez organ rentowy okresów dało to łącznie wymagane pięć lat. Tym samym ubezpieczony spełniał wszystkie warunki określone w art. 57 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Biorąc to pod uwagę, sąd przyznał ubezpieczonemu rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy na stałe, poczynając od 1 listopada 2001 r. (tj. od miesiąca, w którym złożył wniosek o przyznanie tego świadczenia).
Sąd Najwyższy, do którego trafiła skarga kasacyjna ZUS, uznał, że nieopłacanie przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionego pracownika nie może wywoływać ujemnych konsekwencji dla tego ostatniego. Potwierdził też, że zawarcie wówczas umowy-zlecenia przez pracodawcę było spowodowane miedzy innymi możliwością obejścia przepisów o obowiązku opłacania od umów-zleceń składki na ubezpieczenie społeczne pracowników. ZUS może kwestionować rodzaj łączącej strony umowy i powinien z tego prawa skorzystać także w tej sprawie (wyrok z 14 marca2006 r., sygn.IUK203/05).
masz pytanie do autora, e-mail: m.rzemek@rzeczpospolita.pl
Wykonywanie pracy na rzecz i pod kierownictwem podmiotu zatrudniającego oraz w miejscu i czasie przez niego określonym powinno być kwalifikowane jako stosunek pracy, również dla celów ubezpieczeniowych. Obecnie szczególne problemy na tym tle związane są z nadużywaniem samozatrudnienia, kiedy to pracodawca obliguje pracownika do zarejestrowania działalności gospodarczej. Z drugiej jednak strony warto podkreślić, że nazwa umowy może niekiedy mieć duże znaczenie dla ustalenia zgodnego zamiaru stron, co w swych następstwach uprawnia do przyjęcia, że wykonywana na jej podstawie praca miała charakter niepracowniczy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA