Rachunkowość

Różnica powinna wynikać z ksiąg

- Spółka postanowiła amortyzować środek trwały według stawki podatkowej i według ustalonej przez kierownika stawki bilansowej. Stawka bilansowa jest wyższa od podatkowej. Czy potrzebne są zapisy w księgach, z których wynikałaby różnica w amortyzacji? Jeżeli tak, to na jakich kontach (spółka prowadzi pełną księgowość)? Czy wystarczy tylko pomniejszyć koszty bilansowe o tę różnicę dla celów obliczenia podatku dochodowego na podstawie prowadzonego zestawienia np. w Excelu?
Plan kont w spółce - jako element polityki rachunkowości -powinien być zbudowany ze szczegółowością zapewniającą prawidłowe rozliczenie podatkowe. Dlatego konta kosztów amortyzacji należałoby podzielić analitycznie na konta kosztów podatkowych, jak i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. Skoro koszty amortyzacji bilansowej są wyższe od kosztów amortyzacji podatkowej, to na koncie kosztów podatkowych należy zaksięgować wartość amortyzacji wyliczonej dla celów podatkowych, a różnicę między amortyzacją bilansową a podatkową doksięgować na koncie kosztów amortyzacji bilansowej.
Dzięki tak przeprowadzonemu podziałowi w sprawozdaniu finansowym pojawi się amortyzacja według stawek bilansowych, a przy obliczaniu podatku do kosztów przyjęta zostanie wartość obliczona zgodnie ze stawkami podatkowymi. Inaczej mówiąc -do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu zaliczona będzie nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkową. Przykład
Amortyzacja bilansowa środka trwałego wynosi 1000 zł miesięcznie, a przy zastosowaniu stawki podatkowej 600 zł. Odpisy umorzeniowe powinny być księgowane na wydzielonych analitycznie kontach 408 "Amortyzacja", w następujący sposób: Wn konto 408-01 Amortyzacja podatkowa - 600 zł Wn konto 408-02 Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów - 400 zł Ma konto 060 Odpisy umorzeniowe środków trwałych - 1000 zł Jeżeli spółka nie ma obowiązku ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, to wówczas po całkowitym umorzeniu środka trwałego dla celów bilansowych pozostałą amortyzację dla celów podatkowych należy doliczać statystycznie do kosztów uzyskania przychodu, ewentualnie księgować na pozabilansowych kontach (np. koncie 410 Koszty podatkowe bieżącego roku -wynikowe z lat ubiegłych). Autorka współpracuje z Vademecum Głównego Księgowego, ABC Wolters Kluwer Polska
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL