fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

O tym, kto ma prawo wnieść skargę, rozstrzygają przepisy

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Skargę na bezczynność rady gminy w podjęciu uchwały o lokalizacji ośrodka gier może wnieść skutecznie ten, komu przysługuje uprawnienie do żądania określonego działania organu odpowiadającego jego obowiązkowi
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w wyroku z 15 stycznia 2010 r., II SAB/Go 79/09[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
E.P. i P.P., reprezentowani przez pełnomocnika, wnieśli skargi na bezczynność rady miasta w związku z niepodjęciem przez ten organ uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.
Rada miasta odbyła głosowania nad przedstawionymi jej projektami uchwał o wyrażeniu pozytywnej opinii na temat lokalizacji salonu gier. Z uwagi na nieuzyskanie większości głosów za pozytywnym uzgodnieniem wskazywanej lokalizacji salonu w protokołach z obu sesji zawarte zostały informacja o wyniku głosowań oraz stwierdzenie, iż rada nie podjęła uchwały.
Do rady miasta trafiło pismo E.P. i P.P., którzy wskazywali, że mają zawartą umowę najmu z ZPR SA, która zwróciła się do rady o wydanie pozytywnej opinii dla lokalizacji salonu gier.
Ostatecznie sprawa znalazła finał w sądzie.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Sąd skarg nie uwzględnił. Obie zostały wniesione na podstawie art. 101a w zw. z art. 101 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=45E2B0664DF1B441C6AAA51A0DED475F?id=163433]ustawy o samorządzie gminnym[/link].
Skarga z art. 101a dotyczy przede wszystkim bezczynności organów gminy w zakresie działalności uchwałodawczej, i to w takim, w jakim przepisy prawa nakładają na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek podjęcia stosownych uchwał czy zarządzeń.
Odpowiednie stosowanie art. 101 przesądza o tym, że prawo wniesienia skargi w trybie art. 101a będzie miał każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie z powodu niepodejmowania uchwały lub zarządzenia zostało naruszone.
Skarżący wezwali do usunięcia naruszenia prawa przed wniesieniem skargi. Zachowane zostały również terminy do wniesienia skargi.
Jednakże zdaniem sądu [b]obowiązek podjęcia przez radę gminy działania polegającego na powzięciu uchwały w przedmiocie opinii o lokalizacji ośrodka gier, tj. np. salonu gier czy kasyna, powstawał[/b] (i powstaje pod rządem nowej ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2010 r., która wprowadziła wymóg w postaci opinii pozytywnej) [b]jedynie na skutek wniosku podmiotu zainteresowanego i uprawnionego do ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia ośrodka gier.[/b]
Skarżący nie ubiegali się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie ośrodka gier na automatach. Poza tym, ze względu na wymóg prowadzenia takiej działalności jedynie przez podmioty o statusie spółki akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością, nie mogli ubiegać się o takie pozwolenie.
Zdaniem sądu [b]interes prawny w zaskarżeniu zarzucanej skargą bezczynności rady gminy nie przysługuje skarżącym, bo nie są oni podmiotami, które mogłyby się domagać wykonania przez radę czynności[/b].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA