fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Powiat może podwyższyć ustawowe kwoty pomocy

Fotorzepa, Rafał Klimkiewicz Rafał Klimkiewicz
Rada może podjąć uchwałę, w której zwiększy kwotę pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym, na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie
[b]Możliwość taka istnieje od 24 stycznia 2010 r. [/b]
Od tej daty obowiązują przepisy nowelizacji [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D47AACD7D9C68E86E0C68F25425B4129?id=328904]ustawy o pomocy społecznej[/link], które do jej treści dodały art. 90a przyznający organowi stanowiącemu powiatu kompetencje w tym zakresie.
Nowelizacja opublikowana została w[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CE9815950E19E9A70976CBC382C75AA4?n=1&id=328904&wid=338463] DzU z 2009 r. nr 221, poz. 1738[/link].
Pamiętać również należy, że podejmując stosowną uchwałę, rada powiatu może podwyższenie wysokości pomocy zróżnicować i uzależnić od spełnienia dodatkowych warunków, które również powinny zostać w tej uchwale określone.
W przypadku niepodjęcia w.w. uchwał przez radę powiatu kwotę pomocy ustala starosta na zasadach określonych w ustawie.
Wysokość wsparcia na usamodzielnienie się oraz na kontynuację nauki została uregulowana poprzez nakazanie orzekającemu organowi badanie stawki procentowej (wynosi ona 30 proc.) i kwoty podstawy (od 1 października 2009 r. jest to 1647 zł).
Obydwa rodzaje wsparcia przysługują osobie kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej i przysługują w wymiarze miesięcznym przez cały okres pobierania nauki, jednak nie dłużej niż do 25. roku życia.
Pomoc na kontynuację nauki przysługuje także osobie pozostającej w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli osoba ta nie narusza warunków pobytu określonych przez starostę, a ponadto rozpoczęła naukę przed uzyskaniem pełnoletności.
Natomiast wysokość pomocy na usamodzielnienie została uzależniona od dochodu tej osoby lub jej rodziny. Jeżeli osoba usamodzielniana jest samotnie gospodarującą, wysokość jej dochodów nie może być wyższa niż 200 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
Jeżeli jest osobą w rodzinie – jej dochód jako członka rodziny nie może przekroczyć 200 proc. kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi obecnie 477 zł, natomiast kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty równej 351 zł.
W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki.
W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki. To ostatnie rozwiązanie pozostawione jest zatem do uznania organu administracyjnego.
Ustawa w sposób precyzyjny określa również sytuacje, w których przyznania pomocy można odmówić. Starosta wyda taką decyzję przede wszystkim wtedy, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana niezgodnie z celem.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA