fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polak za granicą

Zagraniczne zajęcie wydłuża w Polsce staż uprawniający do różnych świadczeń

Rzeczpospolita, Paweł Gałka
Podwładni żądają przeliczania jubileuszówek i dodatków. Do okresu, od którego zależy ich przyznanie, można bowiem od trzech miesięcy wliczać zatrudnienie w innym kraju bez względu na to, czy zostały z tej racji opłacone składki na Fundusz Pracy
[b]Możliwość uwzględniania okresów zatrudnienia w każdym obcym państwie w zagranicznej firmie niezależnie od tego, czy zostały odprowadzone składki na Fundusz Pracy (FP), istnieje od 1 lutego br.[/b]
Wprowadziła ją nowelizacja z 19 grudnia 2008 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=296887]ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2009 r. nr 6, poz. 33)[/link], modyfikując art. 86. Pozwoliła w ten sposób pracownikom wydłużyć ogólny staż zatrudnienia, od którego zależy uzyskanie lub zwiększenie wymiaru np. urlopu wypoczynkowego, nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, a niekiedy jednorazowych odpraw emerytalnych i rentowych.
[b]Teraz wnioski o ponowne ustalanie uprawnień do tych należności zalewają przede wszystkim służby kadrowe i finansowe zakładów ze sfery budżetowej. Dlatego że to właśnie jednostki budżetówki muszą wypłacać załogom uwarunkowane ogólnym stażem zatrudnienia (przebytym u wszystkich pracodawców) nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe za wieloletnią pracę czy wysługę lat oraz odprawy emerytalne i rentowe.[/b]
Przedstawiamy, jak przeliczać uprawnienia do tych świadczeń po włączeniu zagranicznego zajęcia do okresów pracy.
[srodtytul]Obywatel lepszy i gorszy[/srodtytul]
Do końca stycznia 2009 r. włączanie miesięcy i lat zagranicznej pracy na rzecz cudzoziemskich firm do ogólnego stażu zatrudnienia w Polsce zależało od kilku czynników, a głów-
nie od:
- obywatelstwa zainteresowanego,
- miejsca pracy,
- opłacenia z tego tytułu składek na FP.
W uprzywilejowanej pozycji byli obywatele krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz niewchodzących w skład EOG, lecz korzystających ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych ze Wspólnotami Europejskimi i ich członkami. Tym osobom zatrudnienie w tych zagranicznych krajach wliczaliśmy u nas do okresów pracy niezależnie od tego, czy z tej racji regulowali składki na FP. Pracę w innych państwach (poza UE, EOG i krajami złączonymi ze Wspólnotami umowami o swobodnym przepływie osób) uwzględnialiśmy pod warunkiem opłacania od niej składek na FP.
W gorszym położeniu byli natomiast obywatele innych krajów (spoza UE, EOG i państw złączonych z nimi umowami o korzystanie ze swobody przepływu osób). Okresów pracy poza Polską w ogóle nie trzeba było u nas przyjmować do ich ogólnego stażu zatrudnienia. Oczywiście szef mógł to zrobić na korzyść podwładnego, ale nie miał takiego obowiązku.
[srodtytul]Bez wymogu opłacania składek na FP[/srodtytul]
Od 1 lutego br. obywatelstwo, miejsce pracy i uiszczanie należności na FP nie grają żadnej roli. Wszystkie udokumentowane za- jęcia za granicą na rzecz cudzoziemskich przedsiębiorców wydłużają staż zatrudnienia w naszym kraju. W szczególności nie ma teraz znaczenia, czy zatrudniony odprowadzał z tytułu pracy w obcym państwie składki na FP.
Na pograniczu zmiany przepisów powstały wątpliwości, jak teraz traktować czas zatrudnienia naszego rodaka np. w Iraku, przypadający przed 1 lutego 2009 r., z tytułu którego nie opłacił on – wbrew prawu – składek na FP. Specjaliści prezentowali dwie opcje:
- zaliczamy go bezwarunkowo, gdyż nowelizacja nie zawiera norm przejściowych dotyczących tych kwestii,
- w ogóle nie zaliczamy.
Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od 1 lutego 2009 r. wszystkie okresy pracy w innych krajach wpływają na łączny staż zatrudnienia w Polsce bez względu na to, kiedy one wystąpiły. Wynika tak ze zmienionego art. 86 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.)[/link].
Nowością jest zatem wliczanie do ogólnego stażu zatrudnienia:
- obywatelom państw UE, EOG i związanych z nimi umowami o korzystaniu ze swobody przepływu osób – okresów pracy w tych krajach bez względu na to, czy zainteresowany uiścił z ich tytułu składki na FP,
- obywatelom innych krajów – okresów pracy w jakimkolwiek państwie, też niezależnie od opłacenia składek na FP
[ramka][b]Przykład 1[/b]
Pana Zenona zatrudnia prywatna spółka, która wypłaca nagrody jubileuszowe. Według funkcjonującego w niej regulaminu płacowego do stażu uprawniającego do tego świadczenia bądź do kolejnej jego stawki wlicza się m.in. wszystkie okresy pracy. Kiedyś pan Zenon pracował przez pięć lat w Chinach dla amerykańskiego przedsiębiorcy, co potwierdza świadectwo pracy. Niestety, nie odprowadzał od tego składek na FP w Polsce. Mimo to okres zatrudnienia w Chinach pracodawca powinien mu uwzględnić w ogólnym stażu zatrudnienia, co zapewni mu prawdopodobnie nagrodę jubileuszową wyższego rzędu.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA