fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Organ powinien rozstrzygnąć o całym żądaniu podatnika

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Wydając decyzję, organ podatkowy powinien rozstrzygnąć o całym żądaniu podatnika, a nie tylko o jego części. Inaczej decyzję trzeba uzupełnić
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 5 maja 2009 r., I SA/Łd 1424/08[/b]
[srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]
Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy postanowienie wójta gminy odmawiające uzupełnienia decyzji w sprawie odmowy umorzenia spółce z o.o. zaległości w podatku od nieruchomości. Spółka twierdziła, że zwróciła się do organu podatkowego o umorzenie zaległości za okres od lipca 2007 r. do stycznia 2008 r., natomiast wójt odniósł się do okresu od lipca do grudnia 2007 roku.
Kolegium utrzymało jednak w mocy decyzję wójta. Spółka złożyła więc skargę do sądu.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
WSA skargę uwzględnił, jednak z innych przyczyn, niż podane przez stronę.
Stwierdził, że żądanie jest formułowane przez stronę w podaniu o wszczęcie postępowania. Treść żądania wyznacza przedmiot postępowania, a w konsekwencji i zakres przedmiotowy rozstrzygnięcia. Organ administracji publicznej nie jest władny do zmiany kwalifikacji prawnej czy zakresu żądania strony.
[b]Uzupełnienie decyzji co do rozstrzygnięcia będzie zatem miało miejsce w wypadku, gdy organ z powodu błędu w ocenie stanu faktycznego i prawnego sprawy lub niedbalstwa przy sporządzaniu decyzji wydał decyzję w samej rzeczy częściową, tj. rozstrzygającą tylko o części żądania strony, chociaż, w ocenie organu ją wydającego, miała ona załatwiać sprawę w całości.[/b] Niekompletność rozstrzygnięcia sprawy powinna być widoczna przy porównaniu go z materiałami zawartymi w aktach sprawy, a więc z żądaniami strony, zakresem postępowania wyjaśniającego, z zebranymi w sprawie materiałami i dowodami.
Podnieść też należy, że poprzez uzupełnienie rozstrzygnięcia decyzji organ doprowadza do załatwienia całej sprawy, a tym samym do zgodności z art. 207 § 2 ordynacji podatkowej, który nie daje podstaw do wydania decyzji załatwiającej tylko część sprawy.
Przedmiotem tej sprawy jest, co umknęło uwadze zarówno organów podatkowych, jak i strony, odmowa uzupełnienia decyzji wójta. Przedmiotem analizy uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, a w konsekwencji i przedmiotem oceny zgodności z prawem tego postanowienia powinny być okoliczności istotne z punktu widzenia kompletności rozstrzygnięcia zawartego w tej decyzji. Tymczasem z uzasadnienia zarówno zaskarżonego postanowienia, jak i postanowienia pierwszoinstancyjnego, a także zażalenia, a nawet skargi strony, wynika, że obie strony skoncentrowały się w swojej polemice na zagadnieniu umorzenia zaległości podatkowej oraz zasadach zaliczania nadpłat na poczet zaległości podatkowych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA