fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Pomoc dla ucznia nie tylko od wójta

Czy rada gminy może upoważnić dyrektora szkoły do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących udzielania uczniom pomocy materialnej, a jeżeli tak, to czy będzie ona miała charakter aktu prawa miejscowego?
[b]Tak.[/b]Odpowiedzi twierdzącej należy udzielić na obydwa zadane powyżej pytania. Po pierwsze zgodnie z art. 90n ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F2227BADCFD0E5EEFD5231B172F9F764?id=175841]ustawy o systemie oświaty[/link] w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydaje się decyzje administracyjne. Właściwym do orzekania w tych sprawach jest z kolei organ wykonawczy gminy, czyli wójt (burmistrz, prezydent miasta), który czyni to właśnie w drodze decyzji administracyjnych.
Z kolei zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może podjąć uchwałę zawierającą upoważnienie dla kierownika gminnej jednostki organizacyjnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Jedynym warunkiem podjęcia uchwały przenoszącej kompetencje jest to, aby organem właściwym do załatwiania tych spraw był właśnie wójt.
Uchwałę przenoszącą kompetencję należy zaliczyć do aktów prawa miejscowego. Wywołuje ona bowiem skutki na zewnątrz organów administracji mające charakter wiążący dla nieokreślonego kręgu potencjalnych stron postępowania administracyjnego. Podlega zatem publikacji we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym, a termin jej wejścia w życie nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia.
[i]Podstawa prawna:
– art. 90m art. 90n ust. 1 i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F2227BADCFD0E5EEFD5231B172F9F764?id=175841]ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)[/link]
– art. 39 ust. 4 i art. 41 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8B6F0AF5D28B3C4C7B4BE9AED059D35E?id=163433]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA