fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 10 czerwca 2008

ŻYWIOŁY
- prezes Rady Ministrów określił gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu – przepis ten stosuje się przez 12 miesięcy liczonych od dzisiaj. Drugi wykaz obejmuje gminy i miejscowości województwa śląskiego, które zostały poszkodowane 20 lipca 2007 r. w wyniku trąby powietrznej i gradobicia – stosuje się go do 26 lipca 2008 r. (DzU nr 99, poz. 642)
ENERGETYKA
Rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną (DzU nr 90, poz. 548)
SZKOŁY WYŻSZE
W rozporządzeniu o warunkach, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, minister nauki i szkolnictwa wyższego ustalił, że liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem tych technik, nie może być większa niż 60 proc. ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych. Oznacza to zmianę treści § 5 i wykreślenie § 5a (DzU nr 90, poz. 551)
ROLNICTWO: PŁATNOŚCI
Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 marca 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne, nosi teraz tytuł: „w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego” (DzU nr 90, poz. 552)
SĘDZIOWIE
Minister sprawiedliwości określił tryb, wysokość i warunki przyznawania i wypłaty należności przysługujących sędziemu delegowanemu do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa (DzU nr 90, poz. 558)
KRWIODAWSTWO
Istniejącej w Słupsku placówce krwiodawstwa minister zdrowia nadał następującą nazwę: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku (DzU nr 90, poz. 559)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA