fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Internet

Firma odpowiada za to, co umieszczono na jej stronie internetowej

Fotorzepa, Darek Golik
Wykonanie strony WWW dla firmy przez zewnętrznego wykonawcę nie chroni przedsiębiorcy przed odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia cudzych praw
Zawarłem z firmą informatyczną umowę na stworzenie serwisu internetowego dla mojej firmy. Dostarczyliśmy treść, którą wypełniona jest strona WWW, firma zaś miała zadbać o oprawę graficzną. Okazało się, że niektóre zdjęcia zostały wzięte ze strony WWW innego przedsiębiorcy, który grozi nam teraz powództwem o ochronę praw autorskich. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie tych praw: moja firma czy też informatyczna, która wykonała nam stronę WWW? – pyta czytelnik.
Przedsiębiorca odpowiada za teksty, zdjęcia i inne materiały zamieszczone na jego stronie internetowej. Jeżeli wykorzystano na niej cudzy utwór, bez zgody uprawnionego, to doszło do naruszenia autorskich praw majątkowych. Monopol autorski obejmuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Zatem jakakolwiek forma wykorzystania utworu, w tym zamieszczenie utworu na stronie internetowej, wymaga zgody uprawnionego.
Jeśli takiej zgody nie wyraził, ma prawo podjąć działania prawne przeciwko właścicielowi strony. Okoliczność, że materiały te zostały zamieszczone przez firmę zewnętrzną, która zaprojektowała i wykonała stronę internetową, może jedynie wpłynąć na kwalifikację naruszenia jako niezawinionego. Przedsiębiorcy przysługują wobec wykonawcy strony internetowej roszczenia regresowe.
Uprawniony z tytułu praw autorskich do materiałów może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków. Może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, a także – wydania uzyskanych korzyści.
Bezprawne korzystanie z cudzego utworu powoduje również odpowiedzialność karną. Zgodnie z art. 116 prawa autorskiego, kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Zawierając umowę z wykonawcą strony internetowej warto zastrzec, że projekt nie może naruszać praw osób trzecich oraz ich dóbr osobistych. Umowa powinna również wskazywać konsekwencje naruszenia tego zobowiązania. Celem takiego postanowienia jest nie tyle podjęcie takiego – oczywistego przecież – zobowiązania, ale także zakomunikowanie wykonawcy, że powinien on dochować najwyższej staranności, dobierając treści i materiały, które mają zostać zamieszczone na stronie internetowej. Podmiot taki powinien również zapewnić, aby wszelkie umowy przeniesienia praw autorskich do utworów, które mają znaleźć się na stronie internetowej, zostały zawarte na piśmie i zawierały wszelkie postanowienia niezbędne do wykorzystania tych utworów na stronie internetowej.
Autorka jest radcą prawnym w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA