fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Sporne granice ochrony krajobrazu w Jezioranach

Fotorzepa, Robert Gardziński
Wobec braku uzgodnienia z organami środowiska rada gminy nie mogła dokonać zmiany studium.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany zostało zmienione w czerwcu 2015 r. uchwałą Rady Gminy. Przedtem burmistrz Jezioran przesłał projekt uchwały regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska w Olsztynie do uzgodnienia. Przewiduje to procedura planistyczna oraz ustawa o ochronie przyrody.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił uzgodnienia, ponieważ rysunek w części studium objętej zmianą błędnie podaje granice Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny. Są one niezgodne z jej przebiegiem wynikającym z załącznika graficznego do rozporządzenia nr 161 wojewody warmińsko-mazurskiego z 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny. Projekt nie zapewnia też dostatecznej ochrony przyrody. Na rolniczych obszarach niezabudowanych wskazuje nowe tereny inwestycyjne przeznaczone do zabudowy jako „obszary rozwoju funkcji turystycznej, sportu i rekreacji" oraz „funkcji usługowej i mieszkaniowej". Dopuszcza możliwość zabudowy w odległości mniejszej niż 100 m od brzegu rzeki Symsarny i od zbiorników wodnych w granicach obszaru chronionego krajobrazu, który jest również korytarzem ekologicznym.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem RDOŚ, burmistrz Jezioran twierdził, że teren objęty zmianą studium pozostaje poza granicami obszaru chronionego krajobrazu. Ich przebieg został dokładnie opisany w załączniku nr 1 do rozporządzenia wojewody nr 161. Granica obszaru chronionego dochodzi do granicy miasta Jeziorany, a następnie biegnie wzdłuż niej do rzeki Symsarny. Granice miasta nie były zmieniane, opis w załączniku jest wiążący, a na mapie topograficznej błędnie wykreślono przebieg granicy obszaru. Odmowa uzgodnienia jest więc bezprzedmiotowa.

Podzielając taką ocenę, Rada Gminy Jeziorany uchwaliła zmiany w studium. Wojewoda warmińsko-mazurski zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Zwrócił się o stwierdzenie jej nieważności, gdyż w jego ocenie rada gminy nie miała prawa podjąć zaskarżonej uchwały. Wyjaśnił, że spór o przebieg granicy obszaru chronionego krajobrazu miał swoje źródła w niespójności części graficznej i opisowej rozporządzenia nr 161. Burmistrz Jezioran nie wniósł jednak zażalenia na postanowienie odmawiające uzgodnienia, lecz uznał je za bezprzedmiotowe. Doszło w ten sposób do istotnego naruszenia zasad sporządzania studium, gdyż uzgadnianie projektu studium jest jednym z etapów procedury planistycznej.

WSA podzielił stanowisko wojewody i stwierdził nieważność uchwały. Orzekł, że brak uzgodnienia projektu studium lub planu przez uprawniony organ oznacza dla rady gminy niemożność uchwalenia studium bądź planu miejscowego w projektowanym kształcie – bez względu na zasadność zarzutów tego organu.

sygnatura akt: II SA/Ol 1039/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA